Zaključil se je Mladinski ornitološki tabor Goričko 2014

Udeleženci MOT Goričko 2014, foto: Tomaž Mihelič

Udeleženci MOT Goričko 2014, foto: Tomaž Mihelič

V Krajinskem parku Goričko je med 26.6. in 2.7.2014 potekal Mladinski ornitološki tabor (MOT) Goričko 2014. Udeležilo se ga je 24 otrok iz vse Slovenije, starih 10-15 let, ter 9 mentorjev in somentorjev.

Na taboru je delovalo šest skupin, ki so raziskovale ptice Goričkega:

  1. Skupina za zlatovranko je spremljala gnezditev te karizmatične vrste, ki je v Sloveniji zadnjih 9 let veljala za izumrlo gnezdilko, letos pa je ponovno gnezdila na Goričkem. Popisovali so njen prehranjevalni habitat, izbor prež in prehrano. Zlatovranke so lovile na travnikih, redkeje njivah, mladičem pa so nosile bramorje, poljske murne in velike kobilice.
  2. Skupina za smrdokavro je na gnezdo upkaša, kot to vrsto poznajo na Goričkem, namestila kamero in beležila plen, ki so ga starši prinašali mladičem, hkrati pa tudi beležila njihova prehranjevališča. Hrano mladičev so sestavljale različne ličinke in bramorji.
  3. Skupina za hribskega škrjanca je podrobno pregledala SV del Goričkega med Markovci in Dolenci ter skušala odkriti čim več teh značilnih pevk mozaične kmetijske krajine. V polmeru 100 m od najdenih škrjancev so popisali njegov habitat. Žal je videti, da je številčnost hribskega škrjanca na Goričkem v zadnjih 15 letih zelo upadla.
  4. Skupina za rjavega srakoperja je raziskovala prehranjevalni habitat in izbor prež te na Goričkem še dokaj pogoste vrste. Rjavega srakoperja so popisovali na ploskvah severno od Ledavskega jezera ter na SV Goričkega, podatke o izboru prež in prehranjevalnega habitata pa so pridobili tudi od drugih skupin.
  5. Skupina za pregled gnezdilnic je preverila zasedenost gnezdilnic, postavljenih v letih 2011-2014 za smrdokavro in velikega skovika. Na dve odkriti gnezdi velikega skovika so namestili kameri in tako ugotavljali, kakšen plen nosijo starši mladičem. Tega so predstavljali predvsem bramorji in različne velike kobilice.
  6. Skupina za pregled naravnih dupel je popisovala dupla v visokodebelnih sadovnjakih na izbranih ploskvah. Od več kot 1000 pregledanih dreves je bilo le 80 takšnih, ki so imela dupla, od tega pa so bila zaradi poznega datuma le tri aktivna. V njih so bila gnezda smrdokavre, velikega skovika in vijeglavke. Zaskrbljujoča je ugotovitev, da ponekod domačini dupla zapirajo s cementom, ilovico ali celo pur-peno.

Upoštevajoč dejstvo, da se kar tri ogrožene gnezdilke Goričkega prehranjujejo z bramorji (smrdokavra, zlatovranka in veliki skovik), se nam zdi pomembno, da domačine Goričkega pozovemo, naj na svojih kmetijskih površinah ne uporabljajo strupa proti bramorjem, saj je ta izredno nevaren tudi za ptice!

Na zaključni predstavitvi v sredo, 2. julija 2014, so otroci na OŠ Grad, kjer so v času tabora tudi bivali, približno 30 gostom predstavili rezultate svojega dela, s čimer so prispevali k širjenju znanja in osveščanju na področju ptic in naravovarstva. Tabor je bil organiziran v okviru projekta Upkač (OP-SI-HU 2007-2013), sofinanciranega s strani Evropske unije, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Mestne občine Ljubljana.

 

Več informacij o taborih DOPPS in podrobno poročilo o delu raziskovalnih skupin v zavihku "24. Tabor".

Sporočilo za javnost (pdf)