Nova zaposlitev

Delovno mesto: Receptor in projektni koordinator (m/ž)

Kratek opis glavnih delovnih nalog: sprejem, usmerjanje ter informiranje obiskovalcev Naravnega rezervata Škocjanski zatok in interpretativno vodenje ter izobraževanje le-teh v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku; priprava in izdelava izobraževalnih, promocijskih in drugih materialov, gradiv in pripomočkov; prodaja blaga, storitev in drugih produktov naravnega rezervata; vzpostavitev infrastrukture ter izvedba aktivnosti za povečanje trajnostne mobilnosti pri obiskovanju naravnega rezervata (projekt Mobilni kot ptice) skupaj s komuniciranjem in evalvacijo projekta; vodenje, zbiranje in urejanje dokumentacije projekta ter poročanje financerjem.

Kraj zaposlitve: DOPPS-NR Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper in občasno na terenu in v drugih pisarnah DOPPS

Trajanje zaposlitve: določen čas, s pričetkom v prvi polovici aprila 2017 do 15.11.2017

Zahteve, ki jih morajo kandidati za razpisano delovno mesto izpolnjevati:

  1. Zahtevana izobrazba: najmanj 1. stopnja bolonjskega študija naravoslovnih smeri, s poklici, kot so npr. dipl. (varstveni) biolog (UN), dipl. ekolog naravovarstvenik (UN), dipl. inž. gozd. (UN), profesor biologije in kemije (UN)
  2. Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto redne zaposlitve na področju dela / ali 3 leta na področju dela kot prostovoljec
  3. Zahtevana dodatna znanja: aktivno znanje angleškega in italijanskega jezika, izpit B kategorije

Zbiranje vlog: pri izboru bomo upoštevali vse vloge, oddane do vključno 10. aprila 2017 na naslov DOPPS, p.p. 2990, 1001 Ljubljana.

Vloga mora vsebovati življenjepis kandidata z dokazili o izpolnjevanju zahtev, ki jih morajo kandidati za razpisano delovno mesto izpolnjevati.

Pri izboru bodo imeli prednost kandidati, ki so v preteklosti s prostovoljnim delom sodelovali pri upravljanju NR Škocjanski zatok ali pri drugih prostovoljnih projektih in aktivnostih DOPPS ter se udeleževali izobraževanj, povezanih z NR Škocjanski zatok (interpretacija, nadzor).