Vpliv visokonapetostnih daljnovodov na ptice

foto: Jerneja Kos

Visokonapetostni daljnovodi (110, 220 in 400 kV) so pogosto del življenjskega prostora ptic, zato med njimi in pticami prihaja do interakcij, ki pa so lahko pozitivne ali negativne. Ti daljnovodi po eni strani za ptice predstavljajo oviro, po drugi strani pa umetno strukturo, ki jo lahko uporabljajo za počivanje ali gnezdenje. Glavni negativni vpliv na populacije ptic predstavljajo trki z vodniki daljnovodov.

Cilji

Namen študije je bil izdelati:

  1. splošni pregled ogroženosti ptic in dejavnikov, ki ptice ogrožajo v Sloveniji,
  2. pregled ogroženih in drugih vrst ptic v Sloveniji,
  3. pregled relevantne zakonodaje in pravne prakse, ki se nanaša na problematiko umeščanja visokonapetostnih daljnovodov v življenjski prostor ptic,
  4. pregled vplivov visokonapetostnih daljnovodov na ptice,
  5. seznam možnih ukrepov za zmanjšanje škodljivih vplivov visokonapetostnih daljnovodov na ptice,
  6. oceno učinkovitosti posameznih ukrepov za zmanjšanje škodljivih vplivov ter
  7. seznam možnih ukrepov na visokonapetostnih daljnovodih za izboljšanje življenjskih pogojev ptic, ki jih daljnovodi ne ogrožajo.

Rezultati

Pregledno študijo smo izdelali na osnovi 243 tiskanih in 25 spletnih znanstvenih in strokovnih virov, ki obravnavajo interakcije ptic z visokonapetostnimi daljnovodi, ukrepe za omilitev njihovih negativnih vplivov, dejavnike ogrožanja ptic v Sloveniji, ter predstavljajo pravne osnove za varstvo ptic v Sloveniji in EU.

Študija zajema tudi analizo obstoječih in načrtovanih visokonapetostnih daljnovodov, ki bi potencialno lahko negativno vplivali na populacije ptic, varovanih v okviru omrežja Natura 2000 v Sloveniji.

Pomen

Študija predstavlja prvo celovito pregledno delo s področja problematike ptic in visokonapetostnih daljnovodov v Sloveniji, podprto z znanstvenimi raziskavami in ekspertnimi mnenji z vsega sveta. Kot taka je temeljno delo za izvedbo presoj vplivov visokonapetostnih daljnovodov na populacije ptic v Sloveniji, zato znatno pripomore k naravovarstveno nespornemu umeščanju visokonapetostnih daljnovodov v prostor.

Kontaktna oseba

Tomaž Jančar (tomaz.jancar@dopps.si)

Finančna podpora

ELES – Elektro-Slovenija, d.o.o.

Objave

Študija je last podjetja ELES in ni javno dostopna.

KOCE, U. (2012):
Visokonapetostni daljnovodi v življenjskem prostoru ptic.
Naš stik (3): 42–43.