Posavsko hribovje

Velikost: 36,1 km2

foto: Tomaž Mihelič

 

Opis območja

Območje sega od kraja Mošenik na zahodu, od koder se razprostira vzdolž Save, do Čelovnika pri Zidanem mostu na vzhodu ter se nato nadaljuje ob Savinji do Kozjice (513 metrov n. v.) nad Rimskimi Toplicami. IBA sega tudi v dolino potoka Gračnice, ki je pritok Savinje, do naselja Brodnice. Od opisanega osrednjega dela k območju sodita še dve manjši, ločeni območji. Gre za stene Krničje peči in Vranjih peči pri Mišjem dolu ter za ozek pas hribov na severnem robu Posavskega hribovja nad Mrzlico in Čemšeniško planino.

Kvalifikacijske vrste ptic

Ornitološki pomen tega IBA se skriva v številnih skalnih stenah znotraj strmih bregov rečnih dolin. Te stene so kompaktne in razčlenjene, zato so idealno gnezdišče za sokola selca Falco peregrinus, strma pobočja nad dolinami in ravnicami pa so zanj tudi primerno lovno območje. Znotraj območja gnezdi tudi planinski orel Aquila chrysaetos, ki je sicer v tem delu Slovenije izjemno redek. V ostenju redno gnezdi le en par. Značilen gnezdilec listnatih gozdov ob skalnatih stenah, predvsem tam, kjer relief onemogoča gospodarjenje z gozdom in je zato prisotnega veliko odmrlega, stoječega lesa, je belovrati muhar Ficedula albicollis.

Grožnje

Potencialno problematični so predvsem vsi posegi in dejavnosti v skalnih stenah ali v njihovi neposredni bližini. V zadnjih letih lahko v tem sicer mirnem območju sokola selca in planinskega orla ogrozita športno plezanje in jadralno padalstvo. Plezalci so v prisojnih ostenjih aktivni praktično vse leto, zelo pogosti pa so v gnezditvenem obdobju.

Območje je bilo desetletja prepuščeno industrijskemu onesnaževanju, ki je zelo zniževalo kakovost življenja tamkajšnjega prebivalstva. Vključitev v omrežje Natura 2000 je zato tudi priložnost, ki postavlja območje v drugačno luč, in dejstvo, ki opozarja na naravne vrednote območja.

Povezave

BOŽIČ, L. (2003):
Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2. Predlogi Posebnih zaščitenih območij (SPA) v Sloveniji. Monografija DOPPS št. 2. str. 47–50.
DOPPS, Ljubljana.

Tabela kvalifikacijskih vrst na IBA Posavsko hribovje.

Slovensko ime vrste Latinsko ime vrste Populacija Sezona Obdobje Kriterij IBA
belovrati muhar Ficedula albicollis 300–500 parov gnezditev 2010 B3, C6
črna štorklja Ciconia nigra 3 pari gnezditev 2002–2010 C6
sokol selec Falco peregrinus 12-16 parov gnezditev 2004–2011 C6
planinski orel Aquila chrysaetos 1 par gnezditev 2002–2010 D1
velika uharica Bubo bubo 3–4 pari gnezditev 2002–2010 D1