Vipavski rob

Velikost: 171,3 km2

foto: Andrej Figelj

 

Opis območja

Osrednji del Vipavskega roba tvori strmi narivni rob visokih dinarskih planot Trnovskega gozda in Nanosa in zgornji rob Vipavske doline. Izjemen pomen za varstvo narave na tem območju imajo različni tipi travniških združb. Najbolj razširjeni so submediteransko-ilirski pašniki in travniki. Nižje ležeče predele pod skalnatimi stenami nad Vipavsko dolino poraščajo toploljubni gozd črnega gabra in jesenske vilovine ter redki ostanki nekoč obsežnejših suhih travnikov.

Kvalifikacijske vrste ptic

Na Vipavskem robu gnezdijo značilne vrste, za katere skalne stene predstavljajo skoraj izključni tip gnezdišča v Sloveniji: planinski orel Aquila chrysaetos, sokol selec Falco peregrinus in velika uharica Bubo bubo. Med pomembne gnezdilke sodita tudi kačar Circaetus gallicus, katerega celotno slovensko populacijo ocenjujemo le na 9–20 parov, in puščavec Monticola solitarius, ki je v Sloveniji dolgo veljal le za gnezdilko Kraškega roba. Lokalne gnezditvene gostote skalnega strnada Emberiza cia na tem območju so med najvišjimi v Sloveniji. Vzdolž roba planot se selijo ujede kot so beloglavi jastreb Gyps fulvus, sršenar Pernis apivorus in črni škarnik Milvus migrans. Pomemben del IBA so tudi različni tipi travišč, na katerih gnezdijo številne kvalifikacijske vrste.

Grožnje

Ključni vir ogrožanja je na eni strani zaraščanje, ki je posledica opuščanja kmetijske rabe, predvsem ekstenzivnega pašništva, po drugi strani pa intenzifikacija kmetijstva, zaradi katerega so izginile številne košenice, povečala pa se je tudi površina intenzivno obdelovanih njiv. Problematičen je lahko tudi nereguliran turizem, zato bi bila potrebna uveljavitev conacije območja glede na ustrezne oblike rabe. Vipavski rob je potencialno zanimiv tudi za postavitev vetrnih elektrarn, ki bi bila z naravovarstvenega stališča verjetno zelo problematična.

Povezave

KOCE, U., BOŽIČ, L. & MIHELIČ, T. (2006):
Notranja conacija habitatov kvalifikacijskih vrst ptic na območjih Natura 2000.
DOPPS, Ljubljana.*
*Conacija je bila opravljena za IBA Južni rob Trnovskega gozda in Nanos. To območje se je po reviziji IBA leta 2011 preoblikovalo v IBA Vipavski rob, s čimer so se spremenile tudi meje območja.

BOŽIČ, L. (2003):
Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2. Predlogi Posebnih zaščitenih območij (SPA) v Sloveniji. Monografija DOPPS št. 2. str. 69–74.
DOPPS, Ljubljana.

MIHELIČ, T. (2002):
Prehrana velike uharice Bubo bubo v jugovzhodni Sloveniji.
Acrocephalus 23 (112): 81–86.

Tabela kvalifikacijskih vrst na IBA Vipavski rob.

Slovensko ime vrste Latinsko ime vrste Populacija Sezona Obdobje Kriterij IBA
skalni strnad Emberiza cia 850–950 parov gnezditev 2002–2010 B2
kotorna Alectoris graeca 20–40 parov gnezditev 2001 B2, C6
velika uharica Bubo bubo 10–12 parov gnezditev 2004–2011 B2, C6
podhujka Caprimulgus europaeus 50–100 parov gnezditev 2001–2010 B2, C6
hribski škrjanec Lullula arborea 500–800 parov gnezditev 2002–2010 B2, C6
vijeglavka Jynx torquilla 50–100 parov gnezditev 2002–2010 B2, D4
slegur Monticola saxatilis 40–50 parov gnezditev 2001–2010 B2, D4
kačar Circaetus gallicus 1–3 pari gnezditev 1999–2010 C6
sokol selec Falco peregrinus 7–9 parov gnezditev 2005–2011 C6
rjava cipa Anthus campestris 3–5 parov gnezditev 2002–2010 D1
planinski orel Aquila chrysaetos 3–4 pari gnezditev 2002–2010 D1
črnočeli srakoper Lanius minor 2–5 parov gnezditev 2005–2008 D1
črni škarnik Milvus migrans 1–2 para gnezditev 2007–2010 D1
črna žolna Dryocopus martius 30–40 parov gnezditev 2002–2010 D2
rjavi srakoper Lanius collurio 300–500 parov gnezditev 200–2010 D2
sršenar Pernis apivorus 10–20 parov gnezditev 2002–2010 D2
pivka Picus canus 20–30 parov gnezditev 2002–2010 D2
beloglavi jastreb Gyps fulvus 100–300 osebkov selitev 2005–2008 D3
veliki strnad Miliaria calandra 100–200 parov gnezditev 2002–2010 D4
puščavec Monticola solitarius 25–35 parov gnezditev 2002–2010 D4
smrdokavra Upupa epops 30–50 parov gnezditev 2002–2010 D4