Varuhi velike uharice

foto: Tomaž Mihelič

V primeru dolgoživih organizmov kot je velika uharica je lahko vrsta na območju prisotna še dolgo po tem, ko se ne razmnožuje več učinkovito, zatorej samo popis teritorialnih osebkov ni dovolj. Osnovna zamisel za varuhe se je porodila iz spoznanja, da s klasičnim monitoringom nismo zmogli uspešno slediti gnezditveni uspešnosti vrste, ki je še posebej pomembna, ko se ta znajde pod hudimi populacijskimi pritiski.

Cilji

Akcija ima enostaven cilj – preverjanje uspešnosti gnezditve na vseh gnezdiščih v Sloveniji. V naslednjem koraku se nato usmerimo v iskanje in odpravljanje problemov, ki povzročajo, da so nekatera gnezdišča neuspešna vrsto let. Z akcijo Varuhi velike uharice želimo zagotoviti učinkovito varstvo te sove na njenih gnezdiščih.

Individualni pristop

Pri tako velikih in redkih vrstah, kot je velika uharica, je možen individualni pristop, saj govorimo o gnezdečih parih poimensko. Za uspešno spremljanje gnezditve posameznega para je potrebnega veliko časa, še posebej, če želimo na terenu ostati nemoteči za vrsto.

Individualni pristop omogoča natančno spoznavanje terena in je daleč najbolj učinkovit z vidika ugotavljanja stanja na terenu. Možen pa je samo ob vključevanju velikega števila ljudi, ki so pripravljeni temu nameniti čas. Vsak od varuhov na terenu pridobi potrebno znanje za spremljanje izbranega gnezdišča in ga tekom gnezditve tudi uspešno izvede.

Rezultati

  • Učinkovit monitoring uspešnosti gnezditve vrste.
  • Identifikacija dejavnikov ogrožanja na gnezdiščih in v njihovi okolici.
  • Identifikacija ogroženih gnezdišč, kjer je gnezditev neuspešna.
  • Aplikativne akcije, usmerjene v neuspešna gnezdišča.
  • Krepitev mreže varuhov za učinkovitejše varstvo.

Koordinator akcije

Tomaž Mihelič (tomaz.mihelic@dopps.si)

Spletna stran VARUHI VELIKE UHARICE.