Organi društva

Skupščina

Skupščina je najvišji organ društva in jo sestavljajo vsi člani DOPPS. Njene naloge in pristojnosti so voljenje in razreševanje članov temeljnih organov DOPPS, sprejemanje in spreminjanje statuta društva ter sprejemanje letnega poročila nadzornega odbora in letnega finančnega načrta in programa dela društva. Na predlog upravnega odbora lahko zbor članov sprejema tudi obče pomembne odločitve in stališča glede ornitologije in varstva ptic na Slovenskem.

Predsednik društva in upravni odbor zbor članov skličeta vsaj enkrat letno.

Temeljni organi

Mandat vseh temeljnih organov društva je prostovoljen in traja dve leti. Člane organov predlaga upravni odbor ali skupina vsaj 30 članov društva, ki mora kandidaturo podpreti s podpisi. Za mesto v temeljem organu lahko kandidirajo le člani DOPPS, ki so pred tem že aktivno sodelovali pri delu in projektih društva ter so s svojim delom znatno prispevali k uresničevanju poslanstva in dejavnosti društva.

Predsednica, podpredsednica in upravni odbor
Nadzorni odbor

Delovni organi

Za uresničevanje namena in nalog društva upravni odbor ustanavlja delovne organe, sprejema pravila delovanja teh organov in imenuje njihove vodje. Poleg delovnih organov društva, kot so različne komisije in delovne skupine, ki so neposredno podrejene upravnemu odboru, v okviru društva deluje tudi profesionalna pisarna društva, ki jo vodi direktor.