Transparentnost delovanja

Računovodski izkazi za DOPPS so javno dostopni na spletni strani AJPES (https://www.ajpes.si), za
zadnjih 5 let so dostopni tudi tukaj. V skladu z zakonom (ZDru) računovodske izkaze društva, čigar
prihodki oziroma odhodki so v preteklem poslovnem letu presegli 1 milijon eurov, pred sprejetjem
letnega poročila revidira revizijska družba ali samostojni revizor na način in pod pogoji, določenimi z
zakonom, ki ureja revidiranje.

Plača vodstva in razmerje med plačami

Osnovna mesečna bruto plača direktorja DOPPS od 1. januarja 2015 naprej znaša 2.942,00 EUR.
Nanjo ne prejema nobenih dodatkov. V letu 2020 je prejel 35.654,06 EUR bruto dohodka. Vodstvo za
svoje delo od DOPPS ne prejema nobenih drugih honorarjev. Razmerje med najnižjo osnovno bruto
plačo na DOPPS, ki znaša 1.396,00 EUR, in najvišjo (direktorjevo) je 1 : 2,11.

Letno poročilo 2016 (pdf)

Letno poročilo 2017 (pdf)

Letno poročilo 2018 (pdf)

Letno poročilo 2019 (pdf)

Letno poročilo 2020 (pdf)

Letno poročilo 2021 (pdf)

Letno poročilo 2022 (pdf)