Severnoprimorska sekcija

Severnoprimorska sekcija

Severnoprimorska sekcija DOPPS je bila ustanovljena leta 2007 in je od takrat naprej aktivna tako na naravovarstvenem kot tudi izobraževalnem področju. Izlete, predavanja in različne popise prirejamo na celotnem območju delovanja, ki zajema severni del kraške planote (Komenski in Goriški Kras) in vse do primorskega dela Julijskih Alp.

Vsi člani sekcije si prizadevamo, da so vse aktivnosti sekcije v skladu z etičnim kodeksom slovenskih ornitologov, naše delovanje pa poteka v koraku z delovanjem matičnega društva in pisarne DOPPS.

Kontakt

Ivan Kljun, podpredsednik sekcije
E-pošta: ivankljun@hotmail.com

Forum sekcije
V letu 2012 smo v sekciji vzpostavili pogovorno skupino, ki služi obveščanju in razpravi o dogodkih, aktivnostih in različnih temah na območju Severne Primorske. V pogovorno skupino se prijavite s poslano prošnjo predsedniku sekcije prek njegove elektronske pošte.

Na Krasu redno popisujemo različne vrste ptic, med njimi tudi velikega skovika. V zadnjih letih ga vedno pogosteje slišimo tudi v Vipavski dolini, kjer ga ljudje pogosto zamenjujejo s čukom.foto: Erik Šinigoj

Delo naše sekcije ne bi moglo potekati brez predanih prostovoljcev, ki igrajo pomembno vlogo pri učinkovitem naravovarstvu in raziskovanju ptic. Med drugim so opravili tudi monitoring ujed na Kanalskem Vrhu (na fotografiji). foto: Erik Šinigoj

Belohrbti detel je ekološko specializirana vrsta ptice, ki potrebuje vitalen gozd s starimi in razpadajočimi debli, zato je sodoben način gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji zanj velika grožnja. Stanje populacije te vrste na Severnem Primorskem člani sekcije že vrsto let spremljamo s popisi.foto: Erik Šinigoj

Pomembno vlogo pri delovanju društva in naše sekcije imata poleg varstva narave tudi izobraževanje in osveščanje javnosti, zato vsako leto organiziramo več izletov, predavanj in drugih dogodkov. foto: Erik Šinigoj

Aktivnosti sekcije

Aktivnosti sekcije v letu 2014

Predsednik: Erik Šinigoj, podpredsednik: Tomaž Berce

Leto smo pričeli z zimskim štetjem vodnih ptic (IWC). V majski noči smo izvedli zdaj že tradicionalni nočni izlet na Kras, kjer smo prisluhnili kraškim pticam, kot so čuk, veliki skovik, podhujka in slavec. Poskrbeli smo tudi za ogrožene vrste; sodelovali smo pri tradicionalnem popisu velike uharice in kot “Varuhi velike uharice” tekom leta spremljali dogajanje na gnezdiščih ter organizirali popis črnočelega srakoperja v Vipavski dolini.

foto1,eva_horvat

Izdelali smo sedem gnezdilnic, namenjenih smrdokavri, ki smo jih namestili na različnih lokacijah po obronkih zgornje Vipavske doline.foto: Igor Brajnik

Aktivnosti sekcije v letu 2013

Predsednik: Erik Šinigoj, podpredsednik: Tomaž Berce

Na Primorskem kot vsako leto budno spremljamo stanje ogroženih vrst ptic. Največ pozornosti smo posvetili kačarju, veliki uharici in črnočelemu srakoperju. Uspešno smo popisali tudi kotorno na robu Trnovske planote, vendar žal iz leta v leto ugotavljamo, da zaradi zaraščanja območja njena številčnost upada.

Za ljubitelje ptic smo v ajdovski knjižnici v marcu organizirali predavanje o varstvu ptic in njihovih življenjskih okolij. Nočno življenje pa smo na junijskem izletu spoznavali na Krasu, ko smo z enega stojnega mesta lahko prisluhnili kar trem vrstam ptic: čuku, velikemu skoviku in hribskemu škrjancu.

foto1,eva_horvat

Sodelovali smo pri popisih, kot so januarsko štetje vodnih ptic, indeks ptic kmetijske krajine ter spremljanje stanja mednarodno pomembnih območij za ptice, v okviru katerega smo popisovali podhujko, belohrbtega in triprstega detla, hribskega škrjanca ter kosca. foto: Tomaž Velikonja

Aktivnosti sekcije v letu 2012

Predsednik: Erik Šinigoj, podpredsednik: Tomaž Berce

Na Severnem Primorskem smo leto pričeli z zimskim štetjem vodnih ptic (IWC). Konec februarja smo sodelovali pri tradicionalnem popisu velike uharice na Primorskem, kasneje pa smo v okviru mreže »Varuhi velike uharice« čez vse leto spremljali dogajanje na njenih gnezdiščih.

Pod pokroviteljstvom pisarne DOPPS smo sodelovali pri popisih FBI in reviziji Mednarodno pomembnih območij za ptice. Tako smo popisali belohrbtega in triprstega detla na Snežniškem pogorju, hribskega škrjanca na Pivškem podolju in v Vipavski dolini s Trnovskim robom ter Nanosom, velikega skovika in vrtnega strnada na Krasu, ter kosca na porečju Nanoščice. Zaradi nameravane postavitve vetrne elektrarne smo nadaljevali z monitoringom ujed na Kanalskem vrhu, ki je sicer potekal že v letu 2011.

Organizirali smo dva ornitološka izleta. Aprilskega jutra smo se odpravili na Golec nad Branikom in se na lastne oči prepričali o tipičnem dnevnem kraškem ptičjem življenju, majsko noč pa smo izkoristili za »prisluh« kraški noči ter tipičnim kraškim pticam kot so čuk, veliki skovik, podhujka in slavec. K boljšemu delovanju in osveščanju članov sekcije veliko pripomore tudi naša aktivna e-mail lista.

foto1, Erik Šinigoj

Ponovno smo popisali čuka v Vipavski dolini, in kljub temu, da nas je bilo prek 30 popisovalcev, je skoraj vsakemu udeležencu uspelo popisati »svojega« čuka. Navdušujoče je tudi dejstvo, da črnočeli srakoper po letu premora spet gnezdi v Vipavski dolini. foto: Erik Šinigoj

Aktivnosti sekcije v letu 2011

Predsednik: Andrej Figelj, podpredsednik: Aljaž Rijavec

V tem letu smo vse svoje moči vložili v odkrivanje novih lokalitet redkih vrst ptic na našem območju ter njihovemu varovanju. Tako smo v sklopu akcije Varuhi velike uharice pregledali večino znanih gnezdišč velike uharice, nadzorovali pa smo tudi uspešnost gnezdenja planinskih orlov. Odločili smo se namreč, da bomo vzpostavili podoben sistem varuhov tudi za te redke, a zaradi človeškega pohlepa zelo ogrožene kralje neba.

Popisali smo gnezdeče hribske škrjance na območju IBA Kras ter priskočili na pomoč pri reviziji IBA z zbiranjem podatkov o kačarju in popisom hribskega škrjanca na dodatnih transektih v Vipavski dolini. Ponovno smo izvrstno izpeljali popise za januarsko štetje vodnih ptic IWC. Organizirali smo tudi skupinski popis sov na Nanosu.

Člani severnoprimorske sekcije smo žal tudi to leto zabeležili upad števila divjega petelina v Trnovskem gozdu ter kotorn na njegovem južnem robu. Ugotovili smo tudi, da črnočelega srakoperja v Vipavski dolini ni več.

Med spomladansko selitvijo smo bili priča drugi največji znani jati selečih se prib v Sloveniji. V gnezdilni sezoni smo v Vipavski dolini večkrat opazili črno štorkljo, med senzacije pa se je uvrstila tudi jata 80 belih štorkelj na selitvi.

V sodelovanju s turističnim društvom Okno smo sodelovali pri pohodu po Gori, katerega tema je bila tudi ornitologija.

foto1, Erik Šinigoj

Največja varstveno-ornitološka akcija, ki smo jo izvedli to leto, je bila monitoring ujed na Kanalskem vrhu. foto: Erik Šinigoj

Aktivnosti sekcije v letu 2010

Predsednik: Andrej Figelj, podpredsednik: Aljaž Rijavec

Člani severnoprimorske sekcije že po tradiciji največ svoje energije vložimo v popise in monitoringe ptic. Popisali smo velikega skovika na območjih SPA Kras in SPA Banjšice, podhujke na območju SPA Južni rob Trnovskega gozda in Nanos ter prvič, odkar obstaja Natura 2000, tudi na Banjšicah.

V zimskem času smo popisali velikega srakoperja v Vipavski dolini. Udeležili smo se vseslovenskega popisa kosca in ne le popisali nekatere možne lokacije gnezdišča kosca na območju sekcije, temveč smo priskočili na pomoč tudi popisovalcem v drugih delih Slovenije. Znanim gnezdiščem velike uharice smo dodelili skrbnike, tako da smo poleg zasedenosti teritorijev ugotavljali tudi njeno gnezditveno uspešnost in morebitne grožnje. Udeležili so se skupinskega popisa na Kozjanskem, iskali in popisovali redke vrste ter podatke skrbno vnašali v spletni vnaševalnik DOPPS.

Zelo dobro deluje tudi sistem skrbništva IBA. Člani severnoprimorske sekcije smo vse zaznane grožnje na območjih IBA posredovali pisarni DOPPS v nadaljnjo obravnavo.

Organizirali smo tudi predavanja in izlete ter Ptičariado 2010. Poleg tega pa smo se udeleževali popisov in akcij tudi drugod po Sloveniji.

foto1, Tomaž Mihelič

V okviru zimskega štetja vodnih ptic smo popisali še več vodotokov in območij kot leto poprej. S skupnimi močmi in druženjem smo pripomogli k dobri raziskanosti alpskih rek in rečic jadranskega porečja ter tesno premagali kolege z Gorenjske v številu preštetih povodnih kosov (na fotografiji). foto: Tomaž Mihelič

Aktivnosti sekcije v letu 2009

Predsednik: Andrej Figelj, podpredsednik: Aljaž Rijavec

Med letošnjim zimskim štetjem vodnih ptic smo organizirali skupinski popis, pri katerem smo dobro raziskali in popisali alpske reke in rečice jadranskega porečja. Zgodaj spomladi smo preverili zasedenost gnezdišč velike uharice. »Skrbniki« posameznih gnezd so bili nato tekom pomladi pozorni na morebitne motnje s strani človeka, saj so te sove med gnezdenjem zelo občutljive, v juniju pa so ugotavljali gnezditveno uspešnost.

Popisali smo tudi gnezdeče hribske škrjance in kotorne na območju SPA Južni rob Trnovskega gozda in Nanos, podhujke na SPA Kras ter spremljali jesenski prelet ujed na Breginjskem Stolu. V zimskih mesecih smo iskali in uspešno našli prenočišče pinož v Trnovskem gozdu. Tam smo postavili tudi gnezdilnice za malega skovika.

Ker so popisi za Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije že skoraj pri koncu, smo nekaj časa iskali in popisovali še redke in težko zaznavne vrste ptic. Posledično smo se med drugim lahko razveselili ob odkritju gnezda črnega škarnika v Vipavski dolini.

Pri naravovarstvenem delu smo se lotili predvsem zaščite Renških glinokopov, ki so z vidika ptic najpomembnejše mokrišče v Severnoprimorski regiji. Spremljali smo tudi dogajanje na Mednarodno pomembnih območjih za ptice, ki so na območju naše sekcije. Skrbniki IBA-jev namreč na terenu pogosto prvi opazimo, če se na teh območjih dogajajo kakšni naravovarstveno sporni posegi ali druge grožnje.

foto1, Erik Šinigoj

Za člane društva smo priredili izlete in redna predavanja v Budanjah, ki so bila zelo dobro obiskana. Sodelovali smo tudi pri izvedbi letnega mladinski ornitološkega tabora in se z velikim veseljem udeleževali popisov in akcij tudi drugod po Sloveniji.foto: Erik Šinigoj

Aktivnosti sekcije v letu 2008

Predsednik: Andrej Figelj, podpredsednik: Aljaž Rijavec

V sekciji smo se posvetili predvsem popisom in raziskovanju ornitološko slabo pokritih predelov regije. Tako smo sodelovali pri zimskem štetju vodnih ptic, kjer smo pokrili vse uradne odseke ter veliko dodatnih vodotokov. V neuradni tekmi za pokal povodnega kosa smo tokrat po številu preštetih povodnih kosov premagali popisovalce na Gorenjskem.

Člani sekcije smo spomladi priredili skupinski popis velike uharice v Vipavski dolini in Vipavskih Brdih ter odkrili dva nova pojoča samca, dogodek pa popestrili s predavanjem v Budanjah.

Pri monitoringu ptic na območjih Natura 2000 smo popisovali hribskega škrjanca in velikega skovika na Krasu, kotorne na južnem robu Trnovskega gozda ter spremljali prelet ujed čez Banjšice. Intenzivno smo zbirali podatke za Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije in se poleg tega udeleževali skupinskih popisov tudi v drugih predelih Slovenije. Vključili smo se tudi v popise ptic kulturne krajine.

V Renških glinokopih smo redno spremljali stanje ptic, v javnosti in medijih pa širili sporočilo o velikem pomenu tega območja za vodne ptice, saj so glinokopi še vedno edino gnezdišče sive gosi in eno od pomembnejših območij za čapljico v Sloveniji.

Vasica Budanje je gostila predavanja sekcije in obisk je bil navdušujoč. Dobro obiskani pa so bili tudi naši izleti.

foto1, Andrej Figelj

Pomlad smo namenili raziskovanju Trnovskega gozda ter za ta namen organizirali dva skupinska popisa in več enodnevnih akcij. Popis je potrdil, da je Trnovski gozd upravičeno uvrščen med območja za ptice v okviru evropskega omrežja Natura 2000. foto: Andrej Figelj

Aktivnosti sekcije v letu 2007

Predsednik: Andrej Figelj, podpredsednik: Aljaž Rijavec

V letu 2007 je sekcija dobila zagon. Dela smo se lotili z veliko mero navdušenja in pozitivne energije, tako da so se akcije in ideje kar vrstile.

Vestno smo opravili vse načrtovane popise. Tako smo na tradicionalnem zimskem štetju vodnih ptic ponovno popisali vse določene odseke na vodotokih in še veliko več. Za novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije smo skupinsko popisali še zadnji nepopisani kvadrat v okolici Cola. Vestno smo sodelovali tudi pri spremljanju stanja kvalifikacijskih vrst ptic na primorskih IBA območjih.

Spomladi smo organizirali predavanje in popis velike uharice v okolici Bovca. Našli smo nove gnezdilke in upamo, da bo februarski skupinski popis velike uharice postal tradicionalen, saj želimo preiskati še kar nekaj potencialnih gnezdišč te naše najredkejše sove. V Vipavski dolini smo organizirali prvi skupinski popis pegaste sove in intenzivno pomagali pri organizaciji in izvedbi popisa čuka na Krasu.

Vse leto smo opravljali redni tedenski popis ptic Renških glinokopov. Javnost želimo obvestiti o velikem pomenu lokalitete, zato smo objavljali članke v lokalnem časopisju ter skušali lobirati na vseh nivojih odločanja.

foto1, Andrej Figelj

Da bi k sodelovanju pritegnili čim več manj aktivnih in tudi novih članov, smo v stari OŠ v Budanjah začeli z rednimi predavanji in akcijami. foto: Andrej Figelj

Aktivnosti sekcije v letu 2006

Predsednik: Andrej Figelj, podpredsednik: Aljaž Rijavec

Trideset predanih članov DOPPS se je tik pred koncem leta v Dornberku zbralo na ustanovnem srečanju severnoprimorske sekcije. Na mesto predsednika sekcije smo izvolili Andreja Figlja, podpredsednik pa je postal Aljaž Rijavec.

foto1, Borut Kumar

Sekcija bo redno spremljala stanje ptic na Renških glinokopih, načrtujemo popis pegaste sove v Vipavski dolini ter obljubljamo aktivno sodelovanje pri številnih drugih projektih v okviru društva. Na naravovarstvenem področju bomo svoja prizadevanja usmerili predvsem v ohranjanje in zaščito Renških glinokopov ter dela zadrževalnika Vogršček. Ob tem pa smo se že začeli intenzivno ukvarjati z izobraževanjem in vzdrževanjem stikov s sorodnimi organizacijami doma in v sosednji Italiji. foto: Borut Kumar