Za ohranitev naglo izginjajočih travniških vrst ptic in metuljev so v Sloveniji potrebni hitri in ambiciozni ukrepi

Objavljeno strokovno stališče DOPPS in DPOMS do prihodnje kmetijske politike

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) in Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (DPOMS) sta danes objavila stališče do Skupne kmetijske politike po letu 2020 v Sloveniji s predlogi za reševanje problematike izginjanja travniških vrst ptic in barjanskega okarčka. Stališče je nastalo kot odgovor na uradni opomin Republiki Sloveniji, ki ga je julija lani Evropska komisija izdala zaradi kritičnega stanja travniških vrst ptic in metulja barjanskega okarčka.

Namen stališča, ki je naslovljeno na pristojni okoljski in kmetijski ministrstvi in Evropsko komisijo, je izpostaviti strokovne rešitve, ki bi pripomogle k izboljšanju stanja travniških in drugih vrst ptic in metuljev. Ključni razlogi za njihovo izginjanje so namreč povezani z uničevanjem njihovih bivališč. To je na nekaterih območjih posledica intenziviranja kmetijstva (spreminjanje travišč v gnojene in večkrat letno košene travnike, preoravanje travnikov v njive, pretirana paša in izsekavanje mejic) in deloma urbanizacije. Predvsem v zahodni in južni Sloveniji pa je ključni problem tudi zaraščanje zaradi opuščanja kmetovanja.

Blaž Blažič, varstveni ornitolog DOPPS: »Naglo in obsežno izginjanje populacij ptic kmetijske krajine, s katerim se v Sloveniji soočamo v zadnjih letih je še posebej prizadelo travniške vrste. Razsežnosti problema so na nekaterih območjih postale že tako kritične, da pričakujemo, da bodo v naslednjem desetletju ali dveh nekatere vrste kot gnezdilke v Sloveniji izginile. Populacije ptic naglo izginjajo tudi na nekaterih območjih Natura 2000, ki so bila ciljno opredeljena prav za ohranjanje ključnih populacij teh vrst.«

dr. Tatjana Čelik, predstavnica DPOMS: »Strokovnjaki za metulje in druge vrste žuželk v zadnjih letih z zaskrbljenostjo spremljajo zmanjševanje njihovih populacij v traviščnih ekosistemih. Metulj barjanski okarček je v zadnjih petih letih izginil s treh posebnih ohranitvenih območij Natura 2000 v osrednji Sloveniji, v preostalem, največjem od njih (Ljubljansko barje), pa se je v zadnjih 18 letih velikost populacije zmanjšala za 75 %, bivališče vrste pa za 92 %. Če želimo takšne vrste ohraniti, so potrebni takojšni in bistveno bolj ambiciozni ukrepi, kot jih je Slovenija izvajala do sedaj.«

Strokovnjaki za ptice in metulje so v stališču izpostavili tri krovne cilje za izboljšanje stanja biotske pestrosti na območju Slovenije in za ciljne ukrepe na območjih Natura 2000. Vsak cilj nato vključuje več podrobnih usmeritev za pripravo posameznih instrumentov kmetijske politike, ki bi jih bilo treba uveljaviti v prihodnjem programskem obdobju 2021–2027.

Več informacij:
Blaž Blažič, DOPPS, 070 713 978, blaz.blazic@dopps.si
Nika Kogovšek, DPOMS, 031 253 701, kogovsek.nika@gmail.com

Kvalitetna hrana in kvalitetno kmetijstvo – zdaj!

V ponedeljek je več kot 150 evropskih in nacionalnih nevladnih organizacij s podpisom skupne izjave pozvalo k obsežni reformi evropske kmetijske politike. Dogodek je sovpadel s pomembno sejo Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki se je je udeležil tudi slovenski kmetijski minister. DOPPS je ministru ob tej priložnosti poslal odprto pismo. Skupno izjavo je podpisalo tudi sedem nevladnih organizacij iz Slovenije.

“Verjamemo, da je obstoječi evropski sistem kmetijstva in prehrane pokvarjen in da deluje za interese peščice na škodo večine državljanov, kmetov in planeta,” smo v skupni izjavi zapisale nevladne organizacije in pozvale k obsežni reformi evropske kmetijske politike, ki je okoljsko in socialno nevzdržna.

Nevladne organizacije smo pred sejo Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, na katerem so kmetijski ministri iz držav članic EU razpravljali o prihodnosti evropske kmetijske politike, s skupno izjavo opozorile na nevzdržnost obstoječega kmetijskega sistema, ki s številnimi ukrepi uničuje okolje, ogroža javno zdravje, pospešuje propadanje obrobnih podeželskih območij in prispeva k podnebnim spremembam.

Škodljiva in neučinkovita kmetijska politika

Kljub nizu preteklih reform je očitno, da Skupna kmetijska politika, ki ji je trenutno namenjenih 38 % proračuna EU in več kot 55 milijard EUR letno, ne uspe učinkovito reševati sodobnih izzivov kmetijskega sektorja in podeželja. Kmetje so zato soočeni s popačeno in izkrivljeno izbiro med bankrotom ali nadaljno intenzifikacijo. Tisti kmetje, ki izvajajo verodostojne alternativne prakse, kot je ekološko kmetijstvo, pa zaradi favoriziranja obstoječih intenzivnih praks ostajajo na obrobju.

Nevladne organizacije smo zato mnenja, da mora EU izvesti korenito reformo Skupne kmetijske politike in z njo povezanih politik. Nujno potrebujemo sistem, ki bo pravičnejši, trajnosten in prožen ter oblikovan v skladu z naslednjimi načeli:

  • Pravični in raznoliki ekonomski sistemi kmetijstva in prehrane,
  • Zdravo okolje in sistem kmetijstva in prehrane, ki spoštuje dobrobit živali,
  • Podpora zdravju in blaginji državljanov,
  • Prehranska politika, ki je odgovorna do javnosti in temelji na participativnem upravljanjem, opolnomočenju državljanov in demokraciji.

Skupno izjavo je podpisalo tudi sedem slovenskih organizacij: DOPPS, Drušvo Dinaricum, Gibanje TRS, Inštitut za trajnostni razvoj, NEC Cerknica, Umanotera in Zavod Svibna.

Odprto pismo kmetijskemu ministru mag. Dejanu Židanu

Na DOPPS smo v preteklem tednu na kmetijsko ministrstvo poslali tudi odprto pismo. V njem ministra pozivamo, da na zgoraj omenjeni seji Sveta EU in tekom procesa oblikovanja nove kmetijske politike zagovarja spremenjeno, resnično trajnostno in sodobno politiko, ki bo podpirala tiste, ki pridelujejo zdravo hrano v sožitju z naravo. Odgovora na naše pismo zaenkrat še nismo prejeli.

Izjava nevladnih organizacij o reformi evropske kmetijske politike (slovenski prevod)

Odprto pismo DOPPS za kmetijskega ministra, mag. Dejana Židana – Razprava o prihodnosti evropske kmetijske politike

 

 

 

DOPPS poziva Lovsko zvezo Slovenije in kmetijsko ministrstvo, da umakneta predlog uvrstitve 8 zavarovanih vrst ptic med lovno divjad

Na današnji tiskovni konferenci je DOPPS razkril pobudo Lovske zveze Slovenije (LZS), ki predlaga uvrstitev 8 zavarovanih vrst ptic med lovno divjad. Na kmetijskem ministrstvu (MKO) so že začeli s postopki spremembe lovskih predpisov. Ker je predlog naravovarstveno in etično nesprejemljiv, DOPPS poziva LZS da predlog umakne, MKO pa da ustavi postopke za širitev seznama lovnih vrst.

V začetku februarja so s kmetijskega ministrstva DOPPS seznanili o pobudi LZS, Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) in Erico d.o.o. o širitvi lovnih vrst ptic. Ministrstvo je pozvalo DOPPS, da svoje morebitne pripombe ministrstvu posreduje do 22.2. Na DOPPSu so pripravili obsežne pripombe in jih posredovali na MKO v petek.

LZS predlaga, da se med lovno divjad uvrsti naslednjih 6 zavarovanih vrst ptic: kozico, sloko, kreheljca, ruševca, lisko, in grivarja. ZGS predlagajo, da se med lovno divjad uvrsti sloko, grivarja in t.i. naravno jerebico. Erico d.o.o. pa predlaga, da se med lovno divjad uvrsti grivarja, sloko, kozico, kreheljca in kormorana. Če združimo predloge vseh organizacij gre za uvrstitev skupaj 8 novih vrst ptic oz. njihovih populacij med lovno divjad: (1) kozica, (2) jerebica – divje živeča populacija, (3) sloka, (4) kreheljc, (5) ruševec, (6) liska, (7) kormoran in (8) grivar. Organizacije predlagajo tudi podaljšanje lovnih dob za več vrst divjadi.

Rudolf Tekavčič, predsednik DOPPS, je ob tej priložnosti poudaril: »Sedanji predpisi o lovu ptic iz leta 1993 odražajo naravovarstveno naravnanost naše družbe. Ohranjena narava je naša največja mednarodna prepoznavnost in razvojna priložnost. Ozki interesi manjšine lahko to našo prepoznavnost ogrozijo. Slovenija ne sme izgubiti 20 letne prednosti, ki si jo je ustvarila na tem področju.«

V DOPPSu predlogu ostro nasprotujemo, saj za lov na te vrste ni nobenega ekološkega razloga. Gre za vrste, ki ne delajo škode in pri katerih umetno uravnavanje populacije ni potrebno. Pri lovu na te vrste bi šlo zgolj za ubijanje za šport in zabavo. Poleg tega, pa 4 med njimi sodijo med najbolj ogrožene vrste v Sloveniji: kreheljc in sloka sta močno ogroženi vrsti, kozica in jerebica pa kritično ogroženi gnezdilki Slovenije.

DOPPS je danes z dopisi pozval:

  1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, da v Sloveniji odpravi vsako pobijanje ptic zgolj iz užitka ali športa
  2. Lovsko zvezo Slovenije naj dosledno sledi svojemu poslanstvu, za katerega so se opredelili, in se popolnoma odpove lovu ptic
  3. LZS, Zavodu za gozdove Slovenije in Erico d.o.o., da v celoti umaknejo predlog za širitev seznama lovnih vrst ptic in podaljševanja lovnih dob.

 

Dodatna gradiva:
Letak “Ne ubijaj ptic za šport in zabavo!”
Kozica – Poziv
Kreheljc – Poziv
Sloka – Poziv