Zaključil se je projekt BioDiNet

Zaključil se je projekt BioDiNet, kjer je DOPPS sodeloval kot partner. Glavni cilj projekta je bil vzpostavitev programov in smernic za trajnostni razvoj območja z namenom ohranjanja naravne in kulturne dediščine čezmejnega prostora, predvsem Istre in Krasa.

Oktobra 2014 se je zaključil triletni projekt BioDiNet – Mreža za varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine, sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Na projektu je sodelovalo dvanajst partnerjev, ki so s svojimi aktivnostmi prispevali k ohranjanju in promociji avtohtonih vrst, pasem domačih živali, sort kulturnih rastlin in ekosistemov, ki ključno prispevajo k tradicionalni podobi območja.

Raziskave ptic na suhih travnikih Krasa

Raziskovalni del projekta je bil osredotočen na proučevanje biotske pestrosti kraških travišč. DOPPS je izvajal raziskave za ugotavljanje vpliva intenzivnosti paše na prisotnost različnih vrst ptic.

Podatki monitoringa ptic kmetijske krajine (SIPKK) kažejo, da v kmetijski krajini posebej naglo upada številčnost populacij ptic, vezanih na različne travniške površine. Dejavnikov, ki vplivajo na upad številčnosti populacij je več, eden najpomembnejših je izguba življenjskega prostora, torej travnikov. Izgubo travniških površin lahko povzročijo: izguba kvalitete travnika zaradi intenzifikacije, postopno spreminjanje travnika v druge kulture, pozidave in zaraščanje.

V okviru projekta BioDiNet  "BIODIVERZITETA IN VARSTVO KRAŠKIH EKOSISTEMOV" o objavljeni tudi rezultati  raziskav ptic na suhih kraških traviščih.

V monografiji projekta BioDiNet so predstavljeni tudi rezultati  raziskav ptic na suhih kraških traviščih.

V okviru projekta BioDiNet so ornitologi v letu 2012 popisali ptice, njihova življenjska okolja in intenzivnost paše na območju Podgorskega Krasa. Vsi popisi so potekali po metodologiji, ki je bila na tem območju uporabljena že leta 2007, kar je omogočilo primerjavo podatkov. V letu 2013 je bila izvedena podrobna študija metodologije monitoringa in gnezditvene biologije vrtnega strnada ter ponovitev popisa ptic na planoti Golič iz leta 2002.

Varstveni ornitolog Primož Kmecl o rezultatih raziskav: »Raziskave so pokazale, da je imela paša na Podgorskem Krasu pozitiven vpliv na dve varstveno pomembni vrsti: hribskega škrjanca in velikega strnada, negativen vpliv pa se je pokazal pri poljskem škrjancu. Na smrdokavro in podhujko sta razgozdovanje in ponovna vzpostavitev paše v okolici Bazovice vplivali pozitivno, območje pa ni bilo dovolj obsežno, da bi se naselile tudi ostale travniške vrste ptic.«

Travnike na Krasu lahko ohranja le človek

Vsi travniki na Krasu so antropogenega izvora, kar pomeni, da so nastali zaradi delovanja človeka in le človek jih lahko ohranja. Opuščanje človekovega delovanja na kraških travnikih privede do zaraščanja. Košnja in paša sta dva osnovna načina upravljanja s travniki. S pravilnim upravljanjem je mogoče biotsko pestrost na Krasu ohraniti in celo povečati. V okviru projekta BioDiNet so bile v ta namen izdelane Smernice za ohranjanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine. Smernice zajemajo tudi upravljalske smernice za ohranjanje značilnih vrst ptic.

Ozaveščanje in izobraževanje

DOPPS je izvedel tudi predavanja, delavnice in terenske dneve za spoznavanje pomena biotske pestrosti in travišč ter njihovega ohranjanja. Ob vhodu v tematski park v Hrastovljah sta bili postavljeni dve informativni tabli, ki obveščata o avtohtonih pasmah in sortah ter o biotski pestrosti slovenske Istre. Ozaveščanje in izobraževanje se kljub zaključku projekta nadaljujeta, in sicer v Parku avtohtonih rastlin in živali Hrastovlje, kjer lahko obiskovalci na 9 hektarjih spoznajo naravo Kraškega roba ter avtohtone sorte in pasme širšega območja.

Podrobnejše informacije o projektu BioDiNet so dostopne na spletni strani projekta.

 BIODIVERZITETA IN VARSTVO KRAŠKIH TRAVIŠČ – MONOGRAFIJA projekta BioDiNet (pdf)

Sredozemlje je smrtonosno območje za ptice selivke

Pomagajte nam pri varstvu svetovnih popotnikov!

Te dni več milijonov ptic selivk iz vse Evrope začenja vsakoletno selitveno pot do prezimovališč v Afriki. Pri tem prečkajo Sredozemlje, kjer nanje čakajo dolgi kilometri mrež, neštete limanice, žive in umetne vabe ter druge smrtonosne pasti, s katerimi nanje čakajo ilegalni, pa tudi legalni lovci na ptice. A da te etično močno sporne in naravovarstveno nesprejemljive prakse v sodobni družbi ne smejo imeti prostora, dokazuje vedno več podpornikov in aktivistov, ki se trudijo preprečiti lov na svetovne popotnike.

Prepelica

V Sredozemlju na ptice selivke kot je prepelica čakajo dolgi kilometri mrež, limanice, umetne in žive vabe ter druge smrtonosne pasti.
foto: arhiv NABU

Evropske ptice selivke vsako leto prepotujejo več 1000 kilometrov dolge poti prek visokih prelazov, morij in puščav na poti do prezimovališč v Afriki. Pri tem kljubujejo viharjem, suši, pomanjkanju hrane in podnebnim spremembam. Žal pa ta romantična podoba svetovnih popotnikov hitro zbledi ob pogledu na dogajanje v številnih sredozemskih državah.

Kmečka lastovka je simbol pomladi – in delikatesa jeseni

Otoka Ciper in Malta sta za mnoge Evropejce znani poletni turistični destinaciji. Prelepa otoka, obdana s morjem, nudita prostor in možnost za čudovit oddih. A ko jeseni oddidejo še zadnji turisti, otoka postaneta smrtonosni pasti za izčrpane ptice, ki se tukaj ustavijo med prečkanjem Sredozemskega morja. Krivolov poteka s pomočjo limanic in mrež, ki sta na podlagi evropske Direktive o pticah nelegalna metodi pri lov na ptice.

Po podatkih organizacije BirdLife Cyprus, ki od leta 2002 redno spremlja stanje na terenu, samo na Cipru s temi neselektivnimi metodami vsako leto pobijejo okrog 2,5 milijona ptic, ki pripadajo 152 vrstam in med katerimi jih je 78 vrst ogroženih.

Vrtni strnad

Zaščiteni vrtni strnadi v Franciji veljajo za prestižno delikateso. Vsako leto jih krivolovci polovijo okrog 50.000. Cena – okrog 150 evrov na krožnik.
foto: arhiv LPO

Krivolov na močno ogrožene vrtne strnade v Franciji

V Franciji vsako leto nelegalno polovijo okrog 50.000 vrtnih strnadov. Populacije te močno ogrožene ptice pevke so v Evropi v zadnjih 30 letih upadle za 84 odstotkov, v Franciji, kjer je nacionalna populacija ocenjena na 15.000 parov, pa je populacija v 11 letih upadla za več kot 40 odstotkov.

Krivolov, ki poteka v nasprotju z nacionalno in evropsko zakonodajo, ima močno podporo med lokalnimi gurmani. Tradicionalno priprava poteka tako, da živali ujamejo žive in jih zaprejo v majhne kletke, v katerih jih naslednje tri tedne intenzivno hranijo, dokler ne dosežejo določene teže. Žive ptice nato utopijo v lokalni žgani pijači Armagnac ter tako pripravljene pojedo ali prodajo. V Franciji se cene za takšno delikateso gibljejo okrog 150 evrov na krožnik.

Na začetku septembra so člani organizacije LPO, BirdLife partnerja v Franciji, pričeli z obsežnimi akcijami na jugozahodnem delu Francije, kjer v sodelovanju s policijo uničujejo nelegalne pasti in prijavljajo krivolovce oblastem.

 

Zaradi lova vzdolž Jadranske obale vsako leto izgubimo vsaj za eno Slovenijo prebivalcev tega planeta!

Vsako leto v državah vzdolž obale Jadranskega morja po naših ocenah ustrelijo več kot 2 milijona ptic selivk. Razlogi za to so intenzivna lovska aktivnost več kot 200.000, večinoma ilegalnih, lovcev, neučinkovit nadzor in neurejena zakonodaja v večini držav na Balkanu. Edina izjema je Slovenija, kjer je zaradi v primerjavi z drugimi državami napredne lovske zakonodaje lovnih le šest vrst ptic.

Lov

Med lovom vzdolž obal Jadranskega morja lovci letno ustrelijo vsaj 2 milijona ptic. Med njimi so tudi pri nas močno ogrožene reglje.
foto: Martin Schneider-Jacoby

Po dolgoletnih prizadevanjih nemške fundacije EuroNatur, DOPPS in številnih drugih organizacij pa je vzdolž teh obal vendarle počasi zapihal nov veter. V začetku leta smo se tako lahko razveselili novice, da je albanska vlada prvič v zgodovini uvedla popoln dveletni moratorij lova na ptice. V tej državi prav te dni poteka tudi mednarodna konferenca o jadranski selitveni poti, ki so se je udeležili tudi predstavniki našega društva.

Kako lahko pomagam?

Selitve ptic so epske pustolovščine, ki potekajo že tisočletja, in nas povezujejo, saj ptice ne poznajo meja držav in različnih kultur. Ključnega pomena je, da vzdolž selitvenih poti ohranimo območja, kjer se ptice hranijo, počivajo in v miru nabirajo moči za nadaljevanje poti. Brez mednarodnega sodelovanja in prizadevanja za varstvo ptic med selitvam mnogim vrstam grozi izumrtje!

Z vašo donacijo prispevajte k mednarodnim prizadevanjem DOPPS za varstvo ptic selivk, ki prečkajo obale Jadranskega morja.

Znesek po vaši izbiri lahko kadarkoli nakažete na naš poslovni račun:
IBAN: SI56 2440 0905 9588 660, sklic SI00 2014, namen: Ptice selivke.