Navodila za avtorje

Oddaja rokopisov:
DOPPS – BirdLife Slovenia
e-pošta: tilen.basle@dopps.si

V Acrocephalusu so objavljeni izvirni prispevki z vseh področij ornitologije. Geografskih omejitev ni, uredništvo pa spodbuja objavo člankov z območja jugovzhodne Evrope in vzhodnega Sredozemlja.

Prispevki ne smejo biti poslani v objavo še kaki drugi reviji. Acrocephalus sprejema v objavo originalne članke, stališča, strokovne in znanstvene komentarje (Uvodnik, Razprava), kratke prispevke, notice (»Iz ornitološke beležnice«), povzetke diplomskih, magistrskih in doktorskih del ter recenzije knjig (Nove knjige). Jezik objave je slovenščina ali angleščina. Prispevki morajo dosegati zadosten jezikovni standard. Uredništvo si pridržuje pravico, da jezikovno šibkih člankov ne sprejme v uredniški postopek, dokler avtorji sami ne poskrbijo za jezikovni pregled.

Objava prispevka

Rokopis je treba poslati na urednikov naslov tilen.basle@dopps.si. Urednik v roku nekaj dni potrdi prejem in avtorje obvesti o nadaljnjem uredniškem postopku.

Pregledne in originalne članke pregledata dva recenzenta ter urednik, ki odloči o objavi članka, nazadnje pa ga pregleda še uredniški odbor. Avtorji torej lahko pričakujejo, da bo postopek objave trajal najmanj tri mesece. Avtorji naj prispevek popravijo v skladu s pripombami recenzentov in utemeljijo, zakaj določenih pripomb niso upoštevali. Urednik nato odloči, ali naj se prispevek sprejme, zavrne ali pa je potrebna ponovna recenzija. Stališča in kratke prispevke pregleda en recenzent, kratke notice “Iz ornitološke beležnice” pa urednik. Vsi prispevki so lektorirani.

Splošna navodila

Prispevek naj bo pripravljen v programskem paketu Microsoft Word ali OpenOffice.org (datoteke s končnicama .doc ali .docx), pisava naj bo Times New Roman, velikost črk 12pt, razmik med vrsticami pa enojen. Slike pošljite ločeno od besedila v fromatu .tiff ali .jpg in z ločljivostjo najmanj 300 dpi. Za vektorsko grafiko uporabite formata .eps in .cdr. Tabele in grafe pošiljajte ločeno od besedila v datotekah .xls oz. .xlsx, vsako v svojem delovnem listu iste datoteke. Naslovi in legende tabel ter grafov naj bodo tako v rokopisu kot v .xls dokumentu.

Slovenska imena ptic naj bodo usklajena z JANČAR et al. [JANČAR, T., BRAČKO, F., GROŠELJ, P., MIHELIČ, T., TOME, D., TRILAR, T. & VREZEC, A. (1999): Imenik ptic zahodne Palearktike. – Acrocephalus 20 (94/96): 97–162.]. Znanstvena imena ptic naj sledijo priporočilom British Ornithologists’ Union Records Committee Taxonomic Sub-committee. Angleška imena ptic naj bodo usklajena s SVENNSON et al. [SVENNSON, L., MULLARNEY, K. & ZETTERSTRÖM, D. (2009): Collins Bird Guide. 2nd Edition. – HarperCollins, London.].

Redkosti morajo biti potrjene s strani nacionalne komisije za redkosti, če obstaja (Slovenska komisija za redkosti). Izjemoma, če komisija ne deluje ali pa se v šestih mesecih ne odzove na poslano poročilo o redkosti, lahko prispevek oceni uredniški odbor in ga objavi.

Struktura poslanega gradiva za objavo originalnega članka

Naslovna stran prispevka naj vsebuje naslov članka, imena avtorjev, naslove inštitucij, ki jih zastopajo, ali domače naslove ter elektronske naslove vseh avtorjev. Če prvi avtor ni korespondenčni avtor, naj bo to označeno.

Povzetek naj v manj kot 250 besedah predstavi cilje, metode, najpomembnejše rezultate in zaključke. V povzetku se ne sklicujemo na glavno besedilo in ne uporabljamo okrajšav.

Ključne besede: Izberite do 8 ključnih besed in jih ločite z vejicami. Izberite jih tako, da bodo čim bolje opisale vsebino članka, saj služijo indeksiranju v bibliografskih bazah in omogočajo iskanju po zbirkah člankov.

Besedilo naj ima strukturo IMRAD (uvod, metode, rezultati in diskusija). Znanstveno latinsko ime v kurzivi naj bo navedeno v naslovu, ob prvem poimenovanju v povzetku in ob prvem poimenovanju v glavnem besedilu.

Literatura: Dela v seznamu literature navedite po abecednem, pri istem avtorju pa v kronološkem vrstnem redu. Če je avtor v istem letu objavil več del, dodamo za letnico malo črko (npr. TOME 1990A). V besedilu citiramo kot HOWELL (2012) ali (HOWELL 2012). Dela dveh avtorjev citirajte kot (BORJAN & BOŽIČ 2009), več kot dveh pa kot (BORJAN et al. 2013). Citiranju neobjavljenih podatkov se izogibajte, takšni citati naj bodo le v besedilu, ne pa tudi v seznamu literature. Citiranje člankov v pripravi je dovoljeno samo v primeru, da so bili že sprejeti v objavo.

Viri naj bodo urejeni na naslednji način:

  • članek v reviji: PETKOV P. (2011): Habitat characteristics assessment of the wetlands with breeding Ferruginous Duck Aythya nyroca and Pochard A. ferina in Bulgaria. – Acrocephalus 32 (150/151): 127–134.
  • knjiga: BALMER D. E., GILLINGS S., CAFFREY B. J., SWANN R. L., DOWNIE I. S., FULLER R. J. (2013): Bird Atlas 2007–11: The Breeding and Wintering Birds of Britain and Ireland. – BTO Books, Thetford.
  • poglavje v knjigi: DIETRICH J., FLADE M., LIPSBERGS J. (1997): Penduline Tit Remiz pendulinus. pp. 656–657 In: HAGEMAIJER W. J. M., BLAIR M. J. (eds.): The EBCC Atlas of European Breeding Birds. – T & AD Poyser, London.
  • kratka notica: ERNST S. (2013): Pygmy Owl Glaucidium passerinum. – Acrocephalus 34 (156/157): 131–132.
  • prispevek s konference: VREZEC A. (2007): The Ural Owl (Strix uralensis macroura) – status and overview of studies in Slovenia. pp. 16–31. In: MÜLLER J., SCHERZINGER W., MONING C. (eds.): European Ural Owl workshop: Bavarian forest national park. – Graphischer Atelier H, Prague.
  • diplomska, magistrska ali doktorska naloga: LIČINA T. (2012): [Plenjenje jajc v simuliranih talnih gnezdih ptic v gozdu na območju Menine planine]. Diplomsko delo. – Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo.
  • spletni vir: ZOIS, S. (1790/1800): Aves terrestres Europae. – [http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-YJ3DA9MZ], 01/05/2014.
  • zakonodaja: URADNI LIST RS (2011): Uredba o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Sečoveljske soline za obdobje 2011–2021. No. 53/2011.

Naslove del, ki niso v angleščini ali slovenščini prevajajte le, če je naslov preveden tudi v izvirnem prispevku. Primer:
MONTADERT M., LÉONARD P. (2011): [Breeding biology of Hazel Grouse Bonasa bonasia in the South-Eastern French Alps (1st part)]. – Alauda 79 (1): 1–16. (in French)
Naslove v pisavi, ki ni latinica, latinizirajte, četudi je izvirni jezik ohranjen.

Tabele: Vsaka tabela naj ima nad seboj informativen naslov in kratko pojasnjevalno legendo, s katero naj bo splošna vsebina tabele razumljiva, ne da bi moral bralec prebrati glavno besedilo članka. Tabele so brez navpičnih črt. V besedilu se na tabelo sklicujete kot »tabela 1«.

Slike: Naslovi naj bodo pod slikami, v besedilu se nanje sklicujte kot »slika 1«. Sprejete bodo samo fotografije, ki so ključne za ilustracijo vsebine članka.

Struktura prispevkov v drugih rubrikah

Pregledni članki in stališča naj sledijo splošnim navodilom za originalne članke. Imena poglavij niso tako natančno določena in se lahko prilagodijo glede na vsebino prispevka.

Kratki prispevki naj prav tako sledijo splošnim navodilom za originalne članke, vendar lahko avtorji po potrebi prilagodijo strukturo.

Razprava ima posebna pravila objave. Avtorju komentarja se dovoli objavo samo enega komentarja, na katerega ima avtor originalnega članka pravico odgovoriti v isti številki.

Kratke notice Iz ornitološke beležnice: Naslov notice je ime vrste. Besedilo notice mora biti v enem odstavku. Kratek izvleček v največ dveh povedih naj vsebuje lokacijo opazovanja z geografskimi koordinatami (UTM, stopinjska, Gauß-Krüger) in datum ter povzame bistvo notice. V besedilu vire citiramo kot SNOW & PERRINS (1998) ali (SNOW & PERRINS 1998). Kratke notice pošljite v objavo v ločenih datotekah za vsako vrsto posebej.

Posebne okrajšave: v slovenščini: pisno, ustno, neobj., lastni podatki, v tisku; v angleščini: pers. comm., unpubl., own data, in print.

Splošni napotek

Avtorjem svetujemo, da se pri oblikovanju besedil zgledujete po zadnjih številkah revije Acrocephalus.