Stališče NVO o Osnutku Poročila o okolju v RS 2021

Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji je ključen dokument, s katerim spremljamo stanje narave in okolja ter sledimo izvajanju začrtane državne politike njunega varstva. Ker gre za zelo pomemben dokument, ki daje osnovo za vse nadaljnje delo, ukrepe in usmeritve, spodaj podpisane nevladne organizacije, ki delujemo na področju ohranjanja narave, podajamo v okviru javne razprave skupno stališče o Osnutku Poročila o okolju v Republiki Sloveniji 2021 z dne 19. 11. 2021.

Ugotovili smo, da Osnutek Poročila o okolju v Republiki Sloveniji 2021 ni pripravljen v skladu z Zakonom o ohranjanju narave (ZON) in Zakonom o varstvu okolja (ZVO), saj ne vključuje vseh zakonsko predpisanih vsebin poročila na področju ohranjanja narave, nekatere vsebine pa zajema le delno.

Osnutek poročila ni skladen najmanj z 2., 3. in 11. točko 107. člena ZVO, saj ne vsebuje podatkov »zlasti o biotski raznovrstnosti in naravnih vrednotah« (2. točka 107. člena ZVO), »ogroženih, varovanih in zavarovanih območjih« (3. točka 107. člena ZVO) ter »izvajanju vseh javnih služb ohranjanja narave« (11. točka 107. člena ZVO). Osnutek poročila tudi ni skladen s 109. členom ZON, saj ne vsebuje poročila o stanju na področju ohranjanja narave, čeprav gre za obvezen sestavni del poročila (1. odstavek 109. člena ZON). Osnutek poročila tako ne vsebuje najmanj »podatkov o stanju rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov, habitatnih tipov, ekološko pomembnih območij, posebnih varstvenih območij in ekosistemov« (1. točka 109. člena ZON) ter »podatkov o stanju na področju varstva naravnih vrednot« (2. točka 109. člena ZON).

Našteto predstavlja umanjkanje ključnih podatkov o stanju biotske raznovrstnosti in sistema varstva naravnih vrednot ter izvajanju vseh javnih služb ohranjanja narave, kar je za nacionalno poročilo nedopustno. Menimo, da dokler Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2021 ne bo vsebovalo vseh zakonsko predpisanih in torej nujnih vsebin, ni primerno za zbiranje predlogov in pripomb nanj. Predlagamo, da Osnutek Poročila o okolju v Republiki Sloveniji 2021 umaknete iz nadaljnje obravnave in ga dopolnite z manjkajočo zakonsko predpisano vsebino s področja ohranjanja narave ter nov osnutek ponovno predložite v javno razpravo. Le tako bo ta izjemno pomemben dokument primeren za nadaljevanje postopka sprejema.

Ker Osnutek Poročila o okolju v Republiki Sloveniji 2021 ni pripravljen v skladu s področnima zakonoma, je kakršnakoli vsebinska presoja trenutno pripravljenega osnutka brezpredmetna.

Skupno stališče nevladnih organizacij s področja ohranjanja narave o Osnutku Poročila o okolju v Republiki Sloveniji 2021 (pdf)

Nevladne organizacije opozarjajo na pomanjkljiv osnutek poročila o okolju (prispevek na MMC, 21. 12. 2021)