Pripombe DOPPS na predlog Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je konec februarja 2023 javno razgrnilo predlog Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 (dalje PUN). Oblikovalo ga je skupaj z Zavodom RS za varstvo narave ob sodelovanju strokovnjakov za vrste in habitatne tipe ter drugimi deležniki.

Vodomec. Foto: Jure Novak

PUN je izjemno pomemben dokument, saj za prihodnjih pet let določa, kako naj bi se upravljalo z območji Natura 2000 – s katerimi ukrepi bomo dosegali številčne cilje, postavljene za vsako vrsto in habitatni tip na vsakem območju Natura 2000, katera institucija je odgovorna za izvajanje ter kateri so viri financiranja. Določa tudi, katere vrste in habitatni tipi so prioriteta za izvajanje projektov ter potrebne monitoringe in raziskave.

Pri pripravi PUN je sicer sodeloval tudi DOPPS, vendar pa se številni ukrepi in cilji v verziji, dani v javno razgrnitev, razlikujejo od naših predlogov.

Zato smo pripravili seznam pripomb in jih 24. marca poslali na MNVP. Podprte so z izsledki naših monitoringov in ekoloških raziskav. MNVP pozivamo, da jih upošteva in na ta način izboljša kvaliteto PUN ter s tem tudi varstvo biodiverzitete v območjih Natura 2000.

Dokument s pripombami na predlog Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028 najdete spodaj.