Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije 2002–2012 (NOAGS)

foto: Hrvoje Oršanič

S projektom NOAGS želimo prikazati razširjenost in pridobiti oceno številčnosti za vse gnezdilke v Sloveniji. Te podatke zbiramo za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela, pomembni pa so tudi kot naravovarstveno orodje. Samo na podlagi natančnih podatkov o življenjskih prostorih in številčnosti naši ptic lahko usmerjamo naša naravovarstvena prizadevanja in obenem pridobimo argument zanje.

Dostop do baze NOAGS na atlas.ptice.si.

Pristop

Osnovna popisna enota so bili izbrani 10 x 10 kilometrski kvadrati. V njih so bili popisi opravljeni na treh ravneh: kvantitativni popis pogostih vrst, popis redkih in kolonijskih vrst ter splošni popis razširjenosti.

Kvantitativni popis

S projektom NOAGS smo prvič popisali številčnost pogostih ptic na nivoju celotne države. Popis se je izvajal na dva km dolgih transektih znotraj tetrad (kvadratov 2 × 2 kilometra). Vzorčne tetrade so predstavljale 32 odstotkov površine. Skupaj je bilo popisanih preko 3.200 kilometrov transektov v dveh ponovitvah.

Popis redkih vrst

Vrste, ki jih ciljni kvantitativni popisi ne zajamejo dobro zaradi njihove redkosti ali načina življenja, smo dodatno popisovali s popisi redkih vrst. Poleg beleženja naključnih opazovanj redkih vrst smo nekatere vrste za potrebe atlasa v kvadratih tudi ciljno iskali (sove, ujede). V ta namen smo v sklopu projekta razvili tudi spletni program za vnašanje podatkov.

Atlas je izdelan s pomočjo prostovoljnega sodelovanja popisovalcev, ki so k projektu pristopili v velikem številu. Svoje podatke za atlas je prispevalo prek 350 prostovoljcev.

Rezultati

  • Prikaz razširjenosti vrst znotraj kvadratov 10 × 10 km in primerjava razširjenosti s prejšnjim Ornitološkim atlasom Slovenije (OAG 1995),
  • prikaz razširjenosti po 2 x 2 km kvadratih,
  • izdelava modelnih gostot za pogoste vrste,
  • višinska distribucija gnezdilk Slovenije,
  • seznami gnezdilk znotraj izbranih kvadratov,
  • nove populacijske ocene za v Sloveniji gnezdeče vrste.

Vodja projekta

Tomaž Mihelič (tomaz.mihelic@dopps.si)