Raziskava metodologije monitoringa, gnezditvene biologije ter gnezditvenega in prehranjevalnega habitata vrtnega strnada Emberiza hortulana na Krasu

foto: Tomaž Mihelič

Vrtni strnad sodi med naše najbolj ogrožene gnezdilke in je v Sloveniji tik pred izumrtjem. Njegov tipičen življenjski prostor so suhi kraški travniki in submediteranska ekstenzivna kmetijska krajina, ki zaradi zaraščanja in opuščanja ustrezne kmetijske rabe hitro izginja.

Cilj

Z raziskavo želimo določiti optimalno izvedbo rednega letnega monitoringa vrtnega strnada, zato bomo s preizkusom različnih metod določili najbolj primerno število popisov vsako leto, dnevni čas popisa in podobno. Na območju gnezdišča nad Movražem želimo s spremljanjem ugotoviti število gnezd oziroma sparjenih samic ter število in status pojočih samcev. Naredili bomo tudi vegetacijski popis gnezdišča in analizo prehrane ter poskusili ugotoviti, kakšen je prehranjevalni habitat vrtnega strnada na Krasu.

Metoda

Raziskujemo z naslednjimi metodami:

  • popis po standardni transektni poti (večkrat v sezoni in v različnem času dneva),
  • obročkanje z barvnimi obročki,
  • iskanje in spremljanje dinamike na gnezdih (s teleskopom z oddaljene točke),
  • vegetacijski popis na gnezdišču po končani gnezditvi,
  • fotodokumentiranje prinašanja hrane,
  • iskanje prehranjevalnega habitata s prostim opazovanjem.

Pomen

Zbrani podatki bodo osnova za postavitev prenovljene metodologije monitoringa vrtnega strnada na Krasu. Z raziskavami njegove ekologije bomo dobili podrobnejši vpogled v stanje populacije in osnovo za nujno potrebne varstvene akcije za ohranitev zadnje vitalne populacije v Sloveniji.

Rezultati

Preliminarni rezultati kažejo na kritično stanje populacije. Na Movraškem Kuku smo našli le štiri gnezda, v populaciji pa so prevladovali samci. Določili smo tudi optimalne pogoje za izvedbo monitoringa na transektu.

Projektna ekipa

Primož Kmecl, Jernej Figelj, Dare Fekonja (sodelavec Prirodoslovnega muzeja Slovenije), Tomaž Mihelič, Josip Otopal

Kontaktna oseba

dr. Primož Kmecl (primoz.kmecl@dopps.si)

Partnerji

Univerza na Primorskem, Mestna občina Koper, Občina Dolina, Občina Milje, Park prijateljstva in sožitja, Tržaška pokrajina, Univerza v Padovi, NEC Notranjski ekološki center, Univerza v Trstu, Društvo Boškarin, Geotema Srl

Finančna podpora

Evropski sklad za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Objave

Raziskava poteka v okviru projekta BioDiNet v Programu čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

Trenutno so rezultati še preliminarni.