Renški glinokopi

Velikost: 0,2 km2

foto: Erik Šinigoj

 

Opis območja

Dno Vipavske doline je prekrito s peskom, meljem in glino. Slednja se je pričela nalagati zlasti od pleistocena naprej, ko je hudourniška Soča večkrat zajezila Vipavo in preprečila njeno odtekanje. Zaradi naravnih danosti se je že v rimskih časih tukaj razvilo opekarstvo, vendar se je kopanje gline do danes ohranilo le na redkih lokacijah in v manjšem obsegu. Renški glinokopi se nahajajo v spodnjem toku reke Vipave, JZ od naselja Renče, in s svojo neposredno okolico predstavljajo istoimenski IBA. Z območjem upravljajo Goriške opekarne d.d. Glinokop je obrasel s širokim pasom trstičja in grmovja.

Kvalifikacijske vrste ptic

Območje je bilo opredeljeno zaradi čapljice Ixobrychus minutus, ki na tej majhni antropogeni vodni površini dosega najvišjo gnezditveno gostoto v Sloveniji. Na glinokopu je tudi edino potrjeno slovensko gnezdišče sive gosi Anser anser, ki pa ne sodi med kvalifikacijske vrste.

Grožnje

Glinokop je bil po letu 2009 zalit zaradi izklopa vodne črpalke. Obrežna vegetacija (trstičje, grmovje) je bila pri tem poplavljena in se sedaj ponovno vzpostavlja. Precejšnjo motnjo predstavlja steza za motokros vzhodno od glinokopa, na kateri se dirke s štirikolesniki in motokrosi odvijajo tudi v času gnezditvene sezone.

Povezave

DENAC, D. (2002):
Čapljica Ixobrychus minutus.
Acrocephalus 23 (115): 193.

Tabela kvalifikacijskih vrst na IBA Renški glinokopi.

Slovensko ime vrste Latinsko ime vrste Populacija Sezona Obdobje Kriterij IBA
čapljica Ixobrychus minutus 4–6 parov gnezditev 2001–2008 C6