Naravoteka Slovenije

Projekt LIFE NarcIS (Nature Conservation Information System), v katerem sodeluje osem partnerjev in ga koordinira Agencija RS za okolje (ARSO), teče že tretje leto. Namenjen je vzpostavitvi enotnega informacijskega sistema na področju ohranjanja narave v Sloveniji.

Sistem NarcIS – Naravoteka Slovenije, ki bo zgrajen do konca leta 2024, bo uporabnikom prek spletnih aplikacij nudil katalog živalskih in rastlinskih vrst, omogočal dostop do različnih baz bioloških in naravovarstvenih podatkov ter izvajanje analiz s pomočjo razvitih spletnih orodij. V Sloveniji še nimamo informacijskega sistema, ki bi uporabnikom na enem mestu nudil naravovarstveno pomembne podatke, saj posamezne organizacije z različnih področij delovanja le-te hranimo v svojih lokalnih zbirkah, zato je dostop do njih, kljub temu, da gre v veliki meri za načelno javno dostopne podatke in informacije, izredno otežen.

Sestanek projektnih partnerjev. Foto: ARSO

S sistemom NarcIS se bo bistveno skrajšal čas, potreben za dostop do podatkov in informacij za potrebe ohranjanja narave, prav tako pa se bo povečala ozaveščenost o pomembnosti podatkov za ohranjanje narave.


Naše društvo je v projekt pristopilo z namenom priprave in deljenja ornitoloških podatkov, ki jih zbiramo v okviru izvajanja projektnih nalog, financiranih z javnimi sredstvi. Zlasti gre za podatke monitoringa populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 (Monitoring SPA) ter monitoringa splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (SIPKK) ter del podatkov januarskega štetja vodnih ptic (IWC). Sodelovali smo tudi pri pripravi enotnega kataloga rastlinskih in živalskih vrst, razširjenih na območju Slovenije.


Projekt, ki je vreden vsega 3.695.411 EUR, se sofinancira iz sredstev LIFE, finančnega instrumenta EU za okolje, bo omogočil tudi devet novih delovnih mest za štiriletno obdobje trajanja projekta.

V projektu poleg ARSA kot vodilnega partnerja in našega društva sodelujejo še: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Univerza v Ljubljani, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije ter Center za kartografijo favne in flore.