Monitoring izbranih vrst ptic na Mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA)

Kotornafoto: Peter Buchner

Spremljanje populacij izbranih vrst ptic na Mednarodno pomembnih območjih za ptice (monitoring IBA, ang. Important Bird Area) poteka od leta 2004. Vanj je vključenih okoli 30 kvalifikacijskih vrst ptic Natura 2000 območij, ki se jih vzorči različno intenzivno. V shemi monitoringa vsako leto sodeluje med 100 in 200 prostovoljcev.

Cilj

Z mednarodno preverjenimi metodami popisovanja dobimo podatke o številčnosti, razširjenosti in populacijskih trendih izbranih vrst ptic. Na terenu zbiramo tudi podatke o dejavnikih ogrožanja ugodnega naravovarstvenega stanja območij. Na podlagi rezultatov lahko predlagamo in izvajamo ustrezne varstvene ukrepe ter urgiramo pri pristojnih službah.

Metoda

V okviru monitoringa IBA spremljamo ptice v različnih življenjskih okoljih (kmetijska krajina, gozd, gorski svet, reke in jezera, močvirja) in z različnimi življenjskimi strategijami. Temu so prilagojene tudi metode, ki se v veliki meri zgledujejo po uveljavljenih iz tujine, v podrobnostih pa smo jih prilagodili slovenskim razmeram, opirajoč se na lastne terenske izkušnje. Za nasvete glede posameznih vrst smo v stikih tudi s tujimi strokovnjaki.

Nekatere vrste popisujemo s pomočjo predvajanja posnetka svatovskega oglašanja na vnaprej določenih popisnih točkah (npr. detle in sove), pri drugih beležimo le spontano oglašajoče se osebke na popisnih poteh ali ploskvah (npr. kosec, pisana penica, hribski škrjanec). Časovni interval vzorčenja je različen med vrstami in znaša 1–5 let.

Podatke o gnezditveni uspešnosti zbiramo le pri nekaterih vrstah, saj je takšno delo praviloma časovno zelo zahtevno (bela štorklja, velika uharica; delno črnočeli srakoper in veliki skovik).

Večino popisov opravijo usposobljeni prostovoljci, brez katerih tako obsežna shema ne bi mogla delovati. Digitalizacija rezultatov v programu ArcGIS in njihova interpretacija, izračun populacijskih trendov s programom TRIM in priprava končnega poročila potekajo v pisarni DOPPS.

Pomen

Z rednim spremljanjem populacij ptic beležimo njihova populacijska nihanja. Če se več let zapored pri vrsti ponavlja negativen populacijski trend, je to jasen znak, da je treba nemudoma pričeti z izvajanjem varstvenih ukrepov zanjo. Za oblikovanje slednjih so pomembna opažanja naših prostovoljcev s terena, ki poleg same vrste beležijo tudi dejavnike ogrožanja (npr. nevarne električne vode, plezalce, sečnjo, zgodnjo košnjo ipd.). Ohranjanje ugodnega ohranitvenega stanja kvalifikacijskih vrst na Natura 2000 območjih je obveza vsake članice Evropske unije, zato so podatki monitoringa pomemben vir informacij o doseganju tega cilja.

Vodja projekta

Katarina Denac (katarina.denac@dopps.si)

Objave

DENAC, K., MIHELIČ, T., KMECL, P., DENAC, D., BORDJAN, D., FIGELJ, J., BOŽIČ, L. & JANČAR, T. (2015):
Monitoring populacij izbranih vrst ptic – popisi gnezdilk 2015. Poročilo.
DOPPS, Ljubljana.

DENAC, D., DENAC, K. & ŠALAMUN, Ž. (2015):
Študija rabe in izbora habitata (“habitat use, habitat selection”) lokalnih parov črne štorklje na območju Mure.
DOPPS, Ljubljana.

DENAC, K. (2015):
Identifikacija lokacij gnezdišč velikega škurha Numenius arquata na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje v letu 2015.
DOPPS, Ljubljana.

DENAC, K.(2015):
Monitoring prepelice Coturnix coturnix na območju Natura 2000 Goričko v letu 2015.
Program finančnega mehanizma EGP 2009-2014, projekt Gorički travniki. – DOPPS, Ljubljana.

DENAC, K.(2015):
Monitoring smrdokavre Upupa epops na območju Natura 2000 Goričko v letu 2015.
Program finančnega mehanizma EGP 2009-2014, projekt Gorički travniki. – DOPPS, Ljubljana.

DENAC, K. (2015):
Popis triprstega in belohrbtega detla na SPA Kočevsko v letu 2015. Poročilo.
DOPPS, Ljubljana.

DOPPS (2015):
Pripombe na predlog sprememb prilog Uredbe o območjih Natura 2000. Poročilo.
DOPPS, Ljubljana.

DOPPS (2015):
Pripombe na predlog sprememb prilog Uredbe o območjih Natura 2000 – morska območja SPA. Poročilo.
DOPPS, Ljubljana.

KMECL, P.(2015):
Monitoring bičje trstnice Acrocephalus schoenobaenus na območju Natura 2000 Goričko v letu 2015.
Projekt Gorički travniki (FM EGP 2009-2014). – DOPPS, Ljubljana.

KMECL, P. (2015):
Monitoring rjavega srakoperja Lanius collurio na območju Natura 2000 Goričko v letu 2015.
Program finančnega mehanizma EGP 2009‐2014, projekt Gorički travniki. – DOPPS, Ljubljana.

DENAC, K., BOŽIČ, L., MIHELIČ, T., KMECL, P., DENAC, D., BORDJAN, D., JANČAR, T. & FIGELJ, J. (2014):
Monitoring populacij izbranih vrst ptic – popisi gnezdilk 2014.
DOPPS, Ljubljana.

DENAC, K. (2013):
Velikost in razširjenost populacije velikega škurha Numenius arquata na Ljubljanskem barju v letih 2011 in 2012.
Acrocephalus 34 (156/157): 33–41.

DENAC, K., BOŽIČ, L., MIHELIČ, T., DENAC, D., KMECL, P., FIGELJ, J. & BORDJAN, D. (2013):
Monitoring populacij izbranih vrst ptic – popisi gnezdilk 2012 in 2013. Poročilo.
DOPPS, Ljubljana.

DENAC, K. (2013):
Veliki skovik na Goričkem v letu 2013 – poročilo za spletno stran projekta Upkač, SI-HU OP 2007–2013.

DENAC, K. (2012):
Veliki skovik na Goričkem v letu 2012 – poročilo za spletno stran projekta Upkač, SI-HU OP 2007–2013.

DENAC, D. & BOŽIČ, L. (2012):
Monitoring učinkov vodnogospodarskih vzdrževalnih del na stanje izbranih varovanih vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava med Malečnikom in Duplekom – gnezdilke rečne struge. Končno poročilo. (1. del, 2. del)
DOPPS, Ljubljana

ŠUŠMELJ, T. (2012):
Razširjenost in izbor habitata velikega skovika (Otus scops) na širšem območju Krasa.
Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.

DENAC, K., MIHELIČ, T., DENAC, D., BOŽIČ, L., KMECL, P. & BORDJAN, D. (2011):
Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Popisi gnezdilk spomladi 2011 in povzetek popisov v obdobju 2010–2011. Končno poročilo.
DOPPS, Ljubljana.

ŠUŠMELJ, T. (2011):
The impact of environmental factors on distribution of Scops Owl Otus scops in the wider area of Kras (SW Slovenia).
Acrocephalus 32 (148–149): 11–28.

DENAC, K., BOŽIČ, L., RUBINIĆ, B., DENAC, D., MIHELIČ, T., KMECL, P. & BORDJAN, D. (2010):
Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Delno poročilo (dopolnjena verzija). Popisi gnezdilk in spremljanje preleta ujed spomladi 2010.
DOPPS, Ljubljana.

BOŽIČ, L. & DENAC, D. (2010):
Številčnost in razširjenost izbranih gnezdilk struge reke Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi (SV Slovenija) v letih 2006 in 2009 ter vzroki za zmanjšanje njihovih populacij.
Acrocephalus 31 (144): 27–45.

DE GROOT, M., KMECL, P., FIGELJ, A., FIGELJ, J., MIHELIČ, T. & RUBINIĆ, B. (2010):
Multi-scale habitat association of the ortolan bunting Emberiza hortulana in a sub-Mediterranean area in Slovenia.
Ardeola 57 (1): 55–68.

DENAC, D. (2010):
Population dynamics of the White stork Ciconia ciconia in Slovenia between 1999 and 2010.
Acrocephalus 31 (145/146): 101–114.

DENAC, K. (2010):
Census of migrating raptors at Breginjski Stol (NW Slovenia) – the first confirmed bottleneck site in Slovenia.
Acrocephalus 31 (145/146): 77–92.

RUBINIĆ, B. (2009):
Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Končno poročilo.
DOPPS, Ljubljana.

RUBINIĆ, B., BOŽIČ, L., DENAC, D., MIHELIČ, M. & KMECL, P. (2009):
Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Vmesno poročilo. Rezultati popisov v spomladanski sezoni 2009.
DOPPS, Ljubljana.

BOŽIČ, L. & RUBINIĆ, B. (2009):
Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Rezultati zimskega štetja vodnih ptic 2009, rezultati popisov preleta ujed v jesenski sezoni 2008.
DOPPS, Ljubljana.

RUBINIĆ, B., BOŽIČ, L., KMECL, P., DENAC, D. & DENAC, K. (2008):
Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Vmesno poročilo. Rezultati popisov v spomladanski sezoni 2008.
DOPPS, Ljubljana.

RUBINIĆ, B., BOŽIČ, L., DENAC, D. & KMECL, P. (2007):
Poročilo monitoringa izbranih vrst ptic na posebnih območjih varstva (SPA). Rezultati popisov v gnezditveni sezoni 2007. Končno poročilo.
DOPPS, Ljubljana.

RUBINIĆ, B. & BOŽIČ, L. (2007):
Monitoring populacij izbranih vrst ptic 2006/07. Rezultati popisa beloglavega jastreba jeseni 2006 in januarskega štetja vodnih ptic (IWC) 2007. Končno poročilo.
DOPPS, Ljubljana.

RUBINIĆ, B., BOŽIČ, L., DENAC, D. & KMECL, P. (2006):
Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Vmesno poročilo. Rezultat popisov v gnezditveni sezoni 2006.
DOPPS, Ljubljana.

RUBINIĆ, B., MIHELIČ, T. & BOŽIČ, L.(2005):
Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Četrto vmesno poročilo. Rezultati popisov v sezoni 2005.
DOPPS, Ljubljana.

BOŽIČ, L. (2005a):
Populacija kosca Crex crex na Ljubljanskem barju upada zaradi zgodnje košnje in uničevanja ekstenzivnih travnikov.
Acrocephalus 26 (124): 3–21.

BOŽIČ, L. (2005b):
Gnezditvena razširjenost in velikost populacije kosca Crex crex v Sloveniji leta 2004.
Acrocephalus 26 (127): 171–179.

RUBINIĆ, B., BOŽIČ, L., DENAC, D. & MIHELIČ, T. (2004):
Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Drugo vmesno poročilo. Rezultati popisov v sezoni 2004.
DOPPS, Ljubljana.

RUBINIĆ, B. (2004):
Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Prvo vmesno poročilo. Popisni protokoli.
DOPPS, Ljubljana.