Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (SIPKK)

foto: Primož Kmecl

Monitoring poteka od leta 2007, ki šteje za poskusno leto. Vsako leto pri popisu sodeluje več kot 20 prostovoljcev, ki popišejo skupno 113 ploskev. V izračun indeksa je vključenih 29 značilnih vrst ptic slovenske kmetijske krajine.

Cilj

Z monitoringom ugotavljamo spremembe v številčnosti populacij splošno razširjenih vrst ptic kmetijske krajine. S pravilno interpretacijo njihovih populacijskih trendov, ki so med drugim odraz kmetijske politike in praks, lahko ugotovimo, katere kmetijske prakse so naravi prijazne in trajnostne ter katere so pticam in naravi škodljive. Na osnovi rezultatov lahko predlagamo izboljšave v smeri učinkovitega varstva ptic in narave v kmetijstvu.

Metoda

Izbor ploskev temelji na vzorcu ploskev, povzetem po metodologiji popisa za Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije, znotraj katerega smo izločili vse ploskve, v katerih je delež kmetijske rabe manjši od 40 odstotkov. Znotraj tega izbora si vsak popisovalec izbere popisno ploskev, v kateri določi dva kilometra dolgo popisno pot, po kateri dvakrat letno popisuje ptice. Popisna pot mora biti iz leta v leto enaka.

Osnovna popisna enota je gnezdeči par. Ptice popisujemo v dveh pasovih – notranji pas (do 50 metrov) in zunanji pas ( več kot 50 metrov oddaljenosti od popisne poti) –, ločeno pa beležimo ptice, ki jih opazimo v letu, ter večje jate. V okviru monitoringa popisujemo vse vrste ptic, ki jih opazimo med popisom, pri izračunu samega indeksa pa upoštevamo podatke za 29 indikatorskih vrst.

Trende ptic ter indeks izračunamo s pomočjo programskega paketa TRIM (TRends & Indices for Monitoring data), ki ga je razvilo podjetje Statistics Netherlands posebej za analizo podatkov štetij z manjkajočimi podatki, ki so rezultat letnega monitoringa živali.

Pomen

Brez poznavanja stanja ni učinkovitega varstva. Za kmetijske ekosisteme v EU je v zadnjih 50 letih značilen največji upad biodiverzitete. Varstveni ukrepi v kmetijstvu so bili v preteklosti pogosto neučinkoviti zaradi pomanjkanja ekološkega znanja o populacijah in podrobnem vplivu dejavnikov kmetijstva nanje. V okviru monitoringa SIPKK zato beležimo tudi parametre habitata – kmetijske prakse, ki nam omogočajo interpretacijo populacijskih trendov ptic. Pomen monitoringa je torej v pridobivanju takšnega znanja ter v pripravi in izpopolnjevanju smernic kmetijske politike in praks za učinkovito varstvo biodiverzitete kmetijskih ekosistemov.

Slovenski indeks splošno razširjenih vrst ptic kmetijske krajine se upošteva pri izračunu FBI (Farmland Bird Index), ki je skupni rezultat vseevropske sheme monitoringa splošno razširjenih vrst ptic (PECBMS – Pan European Common Bird Monitoring Scheme). FBI je v EU uradno priznan indikator strukturnega in trajnostnega razvoja.

Indeks je kot dejavnik upoštevan v politiki razvoja podeželja v okviru Evropske unije in na nacionalnem nivoju.

Vodja projekta

Primož Kmecl (primoz.kmecl@dopps.si)

Objave

KMECL, P. & FIGELJ, J. (2015):
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2015.
DOPPS, Ljubljana.

KMECL, P., FIGELJ, J. & JANČAR, T. (2014):
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2014.
DOPPS, Ljubljana.

KMECL, P. & FIGELJ, J. (2013):
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2013.
DOPPS, Ljubljana.

KMECL, P. & FIGELJ, J. (2012):
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2012.
DOPPS, Ljubljana.

KMECL, P. & FIGELJ, J. (2011):
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2010; poročilo za leto 2011.
DOPPS, Ljubljana.

FIGELJ, J. & KMECL, P. (2009):
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2009 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (končno poročilo, korigirana verzija).
DOPPS, Ljubljana.

BOŽIČ, L. (2008):
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2008 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine.
DOPPS, Ljubljana.

BOŽIČ, L. (2007):
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2007 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine.
Priloga.
DOPPS, Ljubljana.

DENAC, K., FIGELJ, J. & MIHELIČ, T. (2006):
Strokovne podlage za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (Farmland Bird Index) in njegovo spremljanje.
DOPPS, Ljubljana.