Naša Drava – MEDLASOVSKI PROJEKT

Datum odobritve:

Projekt sodelovanja NAŠA DRAVA je bil LASU UE ORMOŽ odobren na 5. Javnem razpisu za Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine z odločbo dne 30. 06. 2020. Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje.

Partnerstvo operacije:

V operacijo je aktivno vključenih 10 Lokalnih akcijskih skupin, ki imajo pod svojim okriljem vključene še različlne člane znotraj LAS.

LAS Bogastvo podeželja (Vodilni partner operacije sodelovanja LAS)

TOTI LAS

LAS Lastovica

LAS Ovtar Slovenskih goric

LAS Haloze

LAS Drava

LAS Mislinjske in Dravske doline

LAG MEĐIMURSKI DOLI I BREGI (Hrvaška)

LAG DRAVA MURA (Hrvaška)

LAS UE Ormož

Vodilni partner LAS UE Ormož: JARA Ormož,

V projektu znotraj LAS UE Ormož sodelujejo še: Občina Ormož, Občina Sveti Tomaž, Občina Središče ob Dravi, DOPPS, Javni zavod za kulturo, turizem in šport Ormož.

Vrednost celotnega projekta sodelovanja znaša 914.871,57 EUR.

Višina nepovratne javne podpore za LAS UE Ormož znaša: 99.444.11 €.

Trajanje operacije: od 1. 9. 2020 do 30. 10. 2022 v 2. fazah

 • Rok za prvi zahtevek: 30. 6. 2021
 • Rok za drugi zahtevek: 30. 9. 2022

Opis projekta sodelovnja:

Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih akterjev, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma. Vsi ti potenciali omogočajo tudi nova delovna mesta, tako imenovana zelena delovna mesta.

Ker smo prepoznali potencial, ki ga reka ponuja, želimo v okviru operacije obogatiti dogajanje na in ob strugi reke Drave v sozvočju s naravovarstvenimi standardi. V okviru aktivnosti bomo predstavili možnosti za rekreacijo na in ob strugi reke, poskrbeli za izobraževanje za varno plovbo in odnos do narave, ne smemo niti pozabiti vsebin ki so bogatile življenje ob Dravi v preteklosti, kot so izpiranje zlata, splavarjenje, glažutarstvo, gospodarstvo, zgodovina čolnarjenja in pravic uporabe, rabe in prehoda čez reko Dravo ter podobne, v večini primerov že zamrle aktivnosti na in ob strugi reke. Eden od namenov skupne operacije je mednarodno povezovanje in sodelovanje, vzpostavitev trajnih uspešnih partnerstev, izmenjave znanj implementacije le teh na druga območja, ogledov dobrih praks, team buldinga partnerstva in vzpostavitev skupnega športno naravovarstvenega programa, ki ima potencial v razvoju novih delovnih mest v prihodnosti. Za potrebe odličnega raznolikega športno – rekreacijskega produkta je potrebno na slovenski strani zagotoviti osnovno športno infrastrukturo. Vzpostaviti želimo koledar športnih dogodkov, nabaviti in urediti športno infrastrukturo in opremo, izvesti vrsto predstavitvenih animacijskih tematskih dogodkov, pripraviti foto vsebine, predstaviti in izvesti športne aktivnosti za ranljive skupine, študijske ture in dogodke, tudi za novinarje in tour operaterje.

Operacija predstavlja inovativen celosten pristop k predstavitvi naše naravne in kulturne dediščine, ki se aktivno prepleta z rekreacijo in gibanjem v naravi. Kot končen rezultat operacije se predvideva koledar prireditev na in ob strugi reke, oživitev oz. nadgradnjo vsaj treh vsebinskih aktivnosti na reki, vzpostavitev programa razvoja športno naravovarstvenih aktivnosti, priprava promocijskih materialov, tiskovin, predstavitev ponudbe na in ob reki Dravi, tudi na spletnem portalu in digitalna promocija v času trajanja operacije ter priprava pravnih podlag (idejne zasnove, projektne dokumentacije) za vzpostavitev mreže vstopno izstopnih mest na strugi, prehoda čez strugo ter skrb za omejitev razvoja tujerodnih invazivk ter podlago za razvoj e mobilnosti ob reki Dravi in dolgoročno vzpostavitev sistema izposoje e koles ob Dravi, kar uporabniku omogoči lažje planiranje in premikanje vzdolž Drave.

Cilji operacije:

 • Razvoj skupnega naravovarstvenega turistično športnega produkta, in 5 zvezdičnega doživetja
 • Zmanjšanje razraščanja tujerodnih invazivk, odstranjevanje ambrozije in drugih alergenih rastlin
 • Vzpostavitev rezervacijskega sistema – Aplikacija Drava bike
 • Nakup opreme za izvajanje organiziranih spustov po Dravi
 • Obnova čigre- turistične ladjice in nakup opreme za izvajanje avdiovodenih ogledov naravnih vrednot po Dravi,
 • Vzpostavitev pogojev za nastanek sistema izposoje e -koles vzdolž Drave
 • Razvoj in implementacija doživljajskih vsebin na in ob Dravi
 • Vzpostavitev trajnostnega poenotenega sistema upravljanja z Dravo kot naravnim virom.

Rezultati operacije in koristi za območje:

 1. razvit modul trajnostno naravnane oživitve struge reke Drave
 2. razvit turistično športno naravoslovni produkt
 3. oblikovan e- vodnik po reki Dravi – narava, izobraževanje, šport, zgodovina, prireditve:
 4. izdelana idejna zasnova za vzpostavitev vstopno izstopnih mest na reki Dravi in pritokih
 5. pripravljen koledar prireditev na in ob Dravi
 6. vzpostavljena športno turistična infrastruktura

Naravovarstveni E-vodnik po Dravi: poglavje Narava, SI (pdf)
Naravovarstveni E-vodnik po Dravi: poglavje Narava, HR (pdf)
Naravovarstveni E-vodnik po Dravi: poglavje Narava, DE (pdf)
Naravovarstveni E-vodnik po Dravi: poglavje Narava, ENG (pdf)
Model trajnostnega obiskovanja zavarovanih in varovanih območij vzdolž Drave (pdf)


 
 
 


RAZVOJ TURISTIČNE IN NARAVOSLOVNE PONUDBE V OBČINI SREDIŠČE OB DRAVI

Splošne informacije o operaciji:

Akronim: RTNP
Sklad: EKSRP
Vodilni partner – prijavitelj: Občina Središče ob Dravi
Ostali partnerji:

 • DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
 • Jeruzalem SAT – OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE OB DRAVI, TRGOVINA, PROIZVODNJA IN STORITVE, D.O.O.
 • Konjeniško društvo Središče ob Dravi

Vrednost operacije: 54.477,40 €
Vrednost sofinanciranja: 38.934,84 €
Trajanje operacije: začetek 1.3.2018, konec 1.3.2019
Odločba iz dne: 16. 2. 2018

Povzetek operacije:
Partnerstvo prijavlja operacijo na ukrep 2.1.1 Podpora razvoju infrastrukture in programov za
izboljšanje kvalitete življenja.
Operacija zajema:
Partnerstvo prijavlja operacijo na ukrep 2.1.1. Podpora razvoju infrastrukture in programov za
izboljšanje kvalitete življenja.

V sklopu operacije bomo na točkah zanimive naravne in kulturne dediščine postavili interpretacijske
table za obiskovalce, določenim tablam bomo dodali povzetek za slepe in slabovidne osebe.
Izdelali bomo načrt interpretacije območja, ki bo vključeval logotip krajinskega parka, slogan, katalog
celostne grafične podobe (CGP).

Natisnili bomo brošuro s ključnimi informacijami o zanimivostih v Občini Središče ob Dravi, brošura
bo vsebovala zemljevid z označenimi točkami pomembnejše naravne in kulturne dediščine ter
označeno ponudbo storitev na območju operacije.

V sklopu operacije bomo identificirali ponudbo različnih storitev. S pomočjo strokovnjakov za turizem
bomo ponudnikom omogočili seznanitev z možnostmi nadgradnje njihove ponudbe z naravoslovnim
turizmom.

Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v Občini Središče ob Dravi
V prostorih Občine Središče ob Dravi bomo uredili informacijsko točko, kjer bodo obiskovalcem na
voljo informacije o kraju in pomembni naravni in kulturni dediščini. Vzpostavili bomo spletno stran s
predstavitvijo parka, njegovih naravnih in kulturnih znamenitosti ter o lokalnih ponudnikih različnih
storitev.

Nadgradili bomo Praznik buč v Središču ob Dravi z namenom promocije lokalne kulture in naravne
dediščine, lokalne ponudbe in storitev. V sklopu praznika buč bo možnost ogleda naravne in kulturne
dediščine Središča ob Dravi. Ogled bo izveden z vožnjo s kočijami. Operacija je izjemnega pomena za
prihodnji razvoj Središča ob Dravi, saj poleg vzpostavljanja konkretne promocije Krajinskega parka
postavlja temelje za prihodnji lokalni razvoj in dopolnilne dejavnosti na kmetijah kmetov.

Cilji operacije:

 • identifikacija naravne in kulturne dediščine,
 • predstavitev naravne in kulturne dediščine,
 • na območju pomembne naravne dediščine razvoj koncepta trženja narave,
 • v lokalnem okolju ponuditi novo razvojno priložnost,
 • spodbuditi trajnostni pristop upravljanja z naravo,
 • z interpretacijo narave še dodatno krepiti odnos ljudi do naravnega okolja.
 • vključevanje ranljivih skupin.

Pričakovani rezultati operacije:

 • Projektno partnerstvo,
 • vzpostavitev osnovne infrastrukture na območju operacije,
 • priprava celostne grafične podobe (CGP) območja Občine Središče ob Dravi,
 • razvoj turistične in naravoslovne ponudbe pri lokalnih ponudnikih storitev,
 • z namenom promocije območja bomo natisnili brošuro, ki bo trojezična, v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku,
 • v prostorih občine Središče ob Dravi bomo uredili informacijsko točko,
 • vzpostavili bomo spletno stran s predstavitvijo projekta.

 

 
 


LAS Green T (Zeleni trikotnik)

Operacija za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine UE Ormož za javni poziv za EKSRP LAS UE Ormož

Naziv operacije: ZELENI TRIKOTNIK

Prijavitelj oz. vodilni partner: EKO d.o.o., Vrazova ulica 9, 2270 Ormož

Akronim: GREEN T

Kratek opis oz. povzetek operacije:

Vodilni partner operacije Zeleni trikotnik je EKO d.o.o., partnerji projekta pa so Občina Ormož, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in socialno podjetjee Z-ENIAC. Partnerstvo prijavlja operacijo na ukrep 3.1.1 Spodbujanje operacij za ohranitev ali izboljšanje stanja narave in okolja. Namen ukrepa je vzpostaviti inovativno partnerstvo za izvajanje aktivnosti ohranjanja ali izboljšanja stanja narave in okolja kot so izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov NATURA 2000, učinkovito upravljanja z naravnimi vrednotami, ponovna uporaba odpadkov praksi, ohranjanje biotske raznovrstnosti, ob spremljajoči izvedbi aktivnosti informiranja, ozaveščanja, promocije in sodelovanja javnosti ipd.).

V sklopu operacije bomo na točkah zanimive naravne in kulturne dediščine vzpostavili zeleni trikotnik med Grajskim parkom, Ormoškim gradom in Naravnim rezervatom Ormoške lagune in tako povezali vsebine v namen ohranitve in izboljšanja stanja narave in okolja ter ozaveščanja in ohranjanja okolja. V Naravnem rezervatu Ormoške lagune želimo na območju rezervata s pomočjo projekta pripraviti dodatne inovativne pristope edukacijske narave za obiskovalce z namenom ohranjanja narave. Spoznali bodo značilne naravne strukture in življenjske prostore ter karizmatične vrste ptic s pomočjo kognitivnih in motoričnih elementov. V ta namen želimo na območju Naravnega rezervata postaviti imitacijskega elementa, tako da bodo obiskovalci spoznavali vsebine narave preko aktivnosti imitacije narave s specifičnimi imitacijskimi elementi. Tak imitacijski edukativni element ima še večjo težo, ker gre za povezavo kognitivnih in motoričnih vsebin. Takšen pristop je inovativen in bo ob pravilnem vodenju znatno pripomogel k večjemu zanimanju mladostnikov za varstvo narave

Pripravili bomo idejno zasnovo (IDZ) za izvedbo turistično-naravoslovne ureditve za območje Zeleni trikotnik. Idejna zasnova je potrebna, saj bomo v tem sklopu pripravili celovito ureditev območja, ki bo podlaga za kasnejše naravoslovno-turistične ureditve. IDZ bo pokrival vsebine za območje zelenega trikotnika in bo temeljil na povezovanju vsebin edukacije narave in ohranjanje narave ter turizma. S tem želimo pripraviti dokument , ki bo elemente narave in naravovarstva preko interpretacije približal ljudem in pri njih vzbudil kritičen pogled na uničevanje narave, hkrati pa želimo pripraviti dokument, ki bo vključeval konkretne ideje za (ohranjanje narave, varstvo okolja, izobraževanje, turizem…) . Operacija ustvarja s svojimi aktivnostmi možnosti ohranjanja delovnega mesta, saj je potrebno zagotoviti trajnost izvajanja operacije. Park za gibanje in motoriko predstavlja pomembno vlogo v razumevanju naravnega gibanja in dojemanja narave, kar neposredno povečuje pozitivni odnos do narave in prispeva k varovanju narave. Operacija ima vpliv na celotno območje UE Ormož (vključeni udeleženci iz UE Ormož – šole, ranljive skupine, ciljne skupine iz Središča in Sv. Tomaž, DOPPS in zaposlitveni center EKO).