BirdLife International

DOPPS je od leta 2001 polnopravni član najstarejše mednarodne naravovarstvene organizacije BirdLife International. Skupaj s članicami iz 120 držav sestavljamo največje partnerstvo nevladnih organizacij za ohranjanje narave na svetu.

Poslanstvo BirdLife je ohranjanje ptic, njihovih življenjskih prostorov in svetovne biodiverzitete preko sodelovanja z ljudmi. Vizija organizacije je ohraniti bogato biodiverziteto na Zemlji in doseči, da bi ljudje živeli v harmoniji z naravo.

LifeBird

Člani in podporniki DOPPS soustvarjamo to globalno gibanje v Sloveniji in na mednarodnem nivoju. Povezuje nas uresničevanje skupne strategije, ki temelji na varstvu ptic, ohranjanju območij in življenjskih okolij ter spodbujanju trajnostnega razvoja in pozitivnih sprememb v družbi. Potreba po varstvu narave še nikoli ni bila večja kot danes!

Najstarejša mednarodna organizacija za varstvo narave na svetu

Začetki
BirdLife je bil ustanovljen leta 1922 v Londonu. Organizaciji, takrat še z imenom International Council for Bird Preservation (ICBP), so se že v prvih treh letih delovanja pridružile članice s petih celin. ICBP se je kmalu razvil v široko omrežje posameznikov in organizacij, ki sta jih vodili predanost do raziskovanja in varstva ptic ter skrb zaradi naraščajočega upadanja populacij ptic in izginjanja njihovih življenjskih prostorov.

Trgovina s peresi
Med prvimi prizadevanji ICBP je bil poziv za varstvo žužkojedih ptic pevk in preprečitev trgovine s peresi prostoživečih ptic. Med ženskami iz višjih družbenih krogov so bili namreč takrat zelo priljubljeni klobuki, okrašeni s ptičjimi peresi.
foto: arhiv BirdLife International

Pozivi: zatočišča za ptice, odprava lova in nevarnost razlitij nafte
Maja 1928 so na prvi uradni konferenci ICBP v Švici podpisali resolucije za ustanovitev zatočišč za ptice, proti nabiranju večjih količin jajc redkih vrst in za zaprto sezono lova ptic v času spomladanske selitve in gnezdenja.V teh zgodnjih letih so bila ena glavnih tem celo razlitja nafte, zato so na konferenci pozvali vlade k sprejemu mednarodne konvencije, ki naj upošteva visoko smrtnost ptic zaradi tega problema. Leta 1954 je bila po zaslugi delovanja ICBP takšna konvencija tudi podpisana.
foto: arhiv BirdLife International

Nakup otoka Cousin na Sejšelih
Od 60. let prejšnjega stoletja dalje se je pozornost iz raziskovanja in lobiranja usmerila tudi na neposredne intervencije in vključevanje v naravovarstvene akcije. Eden izmed vrhuncev dogajanja sta bila nakup in renaturacija otoka Cousin na Sejšelih, ki ga danes učinkovito upravlja BirdLife partner Nature Seychelles.
foto: arhiv BirdLife International

Vodilna svetovna organizacija na področju varstva ptic

Znanstveniki v organizacijah BirdLife usmerjajo varstvo narave

BirdLife International je uradni skrbnik Rdečega seznama ogroženih vrst ptic Mednarodne zveze za ohranjanje narave in naravnih virov (Internation Union for Conservation of Nature – IUCN). Skupaj s številnimi zunanjimi sodelavci so na International Council for Bird Preservation (ICBP), predhodnici organizacije BirdLife, že leta 1952 pričeli z zbiranjem podatkov za pripravo prvega svetovnega rdečega seznama ogroženih ptic. Ta metodologija za oceno ogroženosti vrst se sedaj prilagaja in uporablja tudi pri drugih skupinah živali in rastlin.

Prek ptic vplivamo na vso naravo

Ptice so dober indikator za splošno stanje narave. BirdLife razvija metode, s katerimi lahko s spremljanjem populacij ptic ugotavljamo spremembe v različnih ekosistemih in življenjskih prostorih.

Naše podatke uporabljajo državni in mednarodni odločevalci

Poročila za doseganje razvojnih ciljev Združenih narodov, s katerimi izboljšujejo socialne in ekonomske razmere v najrevnejših državah, upoštevajo dva od ključnih indikatorjev organizacije BirdLife: stopnja varovanja IBA območij in indeks Rdečega seznama IUCN, ki ga za ptice razvija BirdLife.

Rdeči seznam ima velik vpliv na naše delovanje, saj je kazalnik, ki nas usmerja k vrstam, ki nujno potrebujejo naravovarstveno pomoč. Tako lahko določamo varstvene prioritete, širimo ozaveščenost ter usmerjamo varstveno politiko in podporo donatorjev.
Rdečevrata gos, foto: Kajetan Kravos

V Evropski uniji so Mednarodno pomembna območja za ptice (IBA), ki jih po standardiziranih kriterijih v vsaki državi opredeli članica BirdLife, podlaga za opredeljevanje Posebnih območij varstva (SPA) po Direktivi o pticah v okviru omrežja Natura 2000.
V Sloveniji so rezultati našega monitoringa za Slovenski indeks ptic kmetijske krajine (SIPKK) eden od kazalnikov za vrednotenje ciljev na področju ohranjanja biodiverzitete v okviru državnega programa za razvoj podeželja.
foto: BirdLife International

Po vsem svetu rešujemo ogrožene vrste pred izumrtjem

Partnerji BirdLife vsako leto uresničimo na stotine naravovarstvenih projektov za pomoč ogroženim vrstam. Znotraj BirdLife poteka skupni program za preprečevanje izumrtij vrst Preventing Extinctions Programme, s katerim za 115 kritično ogroženih vrst ptic izvajamo nujno potrebne varstvene akcije. S temi ukrepi imajo posredno korist tudi mnoge druge ogrožene vrste.
vir: BirdLife International

Uspehi pri varstvu klavžarjev
Po dolgoletnem upadanju danes v Maroku gnezdi samo še izjemno majhna populacija klavžarjev, kjer je skoncentriranih več kot 95 odstotkov preostalih divježivečih klavžarjev. Število teh ptic se v zadnjih letih zvišuje zaradi izboljšanega gnezditvenega uspeha, ki je posledica različnih upravljavskih ukrepov v projektu partnerjev SEO/BirdLife in RSPB.
foto: arhiv BirdLife International

Sledenje stepski pribi
Dolgoročni projekt partnerjev iz Kazahstana (ACBK) in Velike Britanije (RSPB) spodbuja razvoj novih tehnologij. Z namestitvijo satelitskih oddajnikov so uspeli raziskati selitvene poti kritično groženih stepskih prib. Ti rezultati so podlaga za nadaljnje varstvene ukrepe.
foto: arhiv BirdLife International

Obnova življenjskega prostora pomaga endemičnemu azorskemu kalinu
Portugalski partner (SPEA) je obnovil 230 hekraterjev veliko območje naravnih lovorjevih gozdov in vzpostavil sadovnjake, ki zagotavljajo zadostno količino prehrane za te ptice tekom zime. Projekt je omogočil zaposlitev 25 ljudem in vsako leto doprinese dobrih 330.000 evrov k lokalnemu gospodarstvu.
foto: Leo Boon

BirdLife deluje preko meja za zaščito ptic selivk

Vse od ustanovitve pred 90 leti je ena ključnih nalog partnerstva zavezanost k varstvu ptic selivk. To so namreč vrste, za katere je zagotovo najbolj potrebno na mednarodnem nivoju usklajeno naravovarstveno delovanje. Z izvajanjem globalnega programa Flyways Programme se tako s pomočjo izboljševanja zakonodaje in konkretnih akcij na terenu trudimo zaščititi počivališča in prezimovališča za seleče se ptice vzdolž glavnih selitvenih poti.

Vsako leto se po svetu na pot odpravi okrog 50 milijard ptic selivk, ki prepotujejo več tisoč kilometrov dolge poti preko visokih prelazov, morij in puščav na poti do prezimovališč. Pri tem kljubujejo viharjem, suši, pomanjkanju hrane, podnebnim spremembam, lovu in negativnim posledicam človekovih posegov v okolje.
foto: Kajetan Kravos

Zaradi lova vzdolž Jadrana vsako leto izgubimo za eno Slovenijo prebivalcev tega planeta!
Vsako leto v državah vzdolž obale Jadranskega morja po ocenah organizacije Euronatur ustrelijo več kot dva milijona ptic selivk. Razlogi za to so intenzivna lovska aktivnost več kot 200.000, večinoma ilegalnih, lovcev, neučinkovit nadzor in neurejena zakonodaja v večini držav na Balkanu. Ob podpori DOPPS se v državah na Balkanu krepijo obstoječe in vzpostavljajo nove nacionalne naravovarstvene organizacije, ki se borijo proti temu problemu.
foto: arhiv DOPPS
Projekt Pomlad prihaja! povezuje otroke iz Evrope in Afrike

Otroci iz vse Evrope ob podpori nacionalnih partnerskih organizacij spremljajo prihod ptic selivk. Z mednarodnim sodelovanjem v interaktivnem projektu Pomlad prihaja! lahko skupaj s starši in učitelji prek spleta spremljajo napredovanje pomadi v Evropi. Nedavno so se projektu pridružile tudi prve afriške države.
foto: arhiv BirdLife International

Iščemo, ohranjamo, obnavljamo in spremljamo najpomembnejša območja za ptice in naravo

Mednarodno pomembna območja za ptice
Ptice so učinkoviti kazalci stanja v naravi, zato varovanje njihovih bivališč omogoča preživetje velikemu številu rastlinskih in živalskih vrst. BirdLife je po vsem svetu opredelil kar 12.000 Mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA), ki jih po standardiziranih kriterijih v vsaki državi identificira nacionalna partnerska organizacija.
foto: arhiv BirdLife International

Naravni rezervati, dragoceni koščki ohranjene narave
Številni BirdLife partnerji upravljajo naravne rezervate in so v preteklosti odigrali odločilno vlogo pri ustanovitvi zavarovanih območij, ki v skupni površini obsegajo več milijonov hektarjev. Ta ključna mesta za varstvo biotske raznovrstnosti po vsem svetu obsegajo najrazličnejša življenjska okolja, kot so gore, mokrišča, obale, stepe, gozdovi in v zadnjem času tudi morje.
foto: arhiv BirdLife International

Tudi v Sloveniji so neštete ure dela naših članov omogočile, da so danes zaščiteni nekateri najbolj dragoceni koščki naše države. Zgodbe, kot je tista o naravnem rezervatu Škocjanski zatok pri Kopru, pa jasno kažejo na pomen, ki ga ima ohranjena narava za ljudi.
foto: arhiv DOPPS

Inovativni pristopi za ohranjanje tropskih pragozdov
Partnerji BirdLife v tropskih državah vzpostavljajo nove upravljavske in finančne sisteme za ohranjanje in obnavljanje gozdov.BirdLife partner Burung Indonesia je od državnega ministrstva za gozdarstvo prejel prvo koncesijo za obnovo gozdov, ki jim je bila podeljena za kar 100 let. S to ureditvijo je indonezijska vlada tej organizaciji zaupala upravljanje in trajnostno ohranjanje 100.000 hektarjev velikega gozda Harapan na Sumatri.
foto: arhiv BirdLife International

Pionirji na področju vrednotenja ekosistemskih storitev

Ekosistemi, biodiverziteta in naravni viri podpirajo gospodarstvo, družbo in dobrobit posameznikov. Ekosistemske storitve so koristi, ki jih imamo ljudje od narave – proizvodnja hrane, čista voda in uravnavanje podnebja, pa tudi priložnosti za rekreacijo ter kulturni in duhovni razvoj družbe.

Razvili smo nove načine za vrednotenje koristi, ki jih ima človeštvo od narave

BirdLife partnerji smo razvili orodja, s katerimi odločevalcem pojasnjujemo ekonomsko vrednost narave – ter posledice uničenja in degradacije naravnih okolij. Vse to lahko izmerimo z ekonomskimi kazalci.

Partnerji BirdLife v Nepalu in Ekvadorju med prvimi na svetu

Llanganates v Ekvadorju, visokogorska mokrišča v Andih, so prvo območje v Južni Ameriki, za katerega so ocenili vrednost ekosistemskih storitev. S pomočjo domačinov in lokalnih naravovarstvenih skupin so tako naredili pomemben korak v smeri ohranjanja tega pomembnega ekosistema.
foto: arhiv BirdLife International
Narodni park Shivapuri Nagarjun v bližini Katmanduja, prestolnice Nepala, je mednarodno pomembno območje za ptice in bioditverziteto. Večinoma gozdnato območje je dom več kot 300 vrstam ptic in 20 vrstam sesalcev. Vrednotenje storitev tega ekosistema je pokazalo, da imajo ljudje korist od rekreacijskih možnosti, ki jih ponuja park, v gozdovih pa so uskladiščene velike količine ogljika. Nezanemarljiva je tudi vrednost čiste vode, saj to območje zagotavlja 60 odstotkov letne porabe pitne vode za 2,5 milijona ljudi.
foto: arhiv BirdLife International

Smo promotorji trajnostne rabe naravnih virov

Obnavljanje mokrišč
BirdLife partner Nature Iraq se je posvetil delovanju v smeri zaščite in obnavljanja bogate iraške naravne dediščine. Legendarna mezopotamska močvirja, ki so jih v času vlade Sadama Husseina izsušili, sedaj ponovno oživljajo v korist narave in tamkajšnjih ljudi. Obnovili so že več velikih območij mokrišč in s tem omogočili rast nekdanjih obsežnih trstišč.
Marmornata raca, foto: arhiv Nature Iraq

Sodelovanje z energetskim sektorjem
V sodelovanju z industrijo in odločevalci na lokalnem, regionalnem in zveznem nivoju Audobon, BirdLife partner v ZDA, zbira pomembne podatke o tem, kako se najbolje izogniti vplivu obnovljivih virov energije na ptice in naravo. Ker redno sodelujejo z razvijalci in investitorji, se tako lahko izognejo številnim nepotrebnim in dolgotrajnim pravnim bitkam.
foto: arhiv BirdLife International

Preprosti ukrepi za 85 odstotkov zmanjšujejo prilov
S spremljanjem stanja so partnerji BirdLife potrdili velike upade populacij albatrosov in drugih morskih ptic. Raziskave so pokazale, da je eden od ključnih razlogov za ta problem nenamerni stranski ulov ptic na trnkih ribiških ladij – t.i. prilov. BirdLife je razvil preproste in poceni ukrepe, ki zelo učinkovito zmanjšajo število poginulih morskih ptic med industrijskim ribolovom.
foto: arhiv BirdLife International

BirdLife združuje ljudi za podporo naravi in izboljšuje kvaliteto življenja lokalnih skupnosti

Bistvo učinkovitega, trajnostnega in nepristranskega varstva narave je v delu z ljudmi. Ključ do uspeha pri delu partnerjev BirdLife je v izobraževanju in vključevanju lokalnega prebivalstva v praktično delo ohranjanja narave. Pozornost do lokalnih vrednot in mnenja ljudi je sestavni del vseh BirdLife programov.

Po vsem svetu deluje več kot 7.500 lokalnih naravovarstvenih skupin, vsako leto pa je v naše izobraževalne programe vključenih 2,7 milijona otrok.

Usposabljanje nove generacije naravovarstvenikov

The Conservation Leadership Programme (CLP) je partnerstvo med BirdLife in tremi drugimi organizacijami, ki v sodelovanju z gospodarstvom spodbujajo izobraževanje mladih naravovarstvenikov. Od ustanovitve programa leta 1985 je CLP z nagradami, usposabljanji in drugimi oblikami pomoči podprl prek 3500 ljudi.

Sodelovanje z domačini je ključno za učinkovito varstvo narave

Lokalne skupnosti imajo pogosto neprecenljivo znanje in izkušnje o ekološko trajnostni rabi življenjskih okolij in naravnih virov. BirdLife prek svojih programov pomaga posameznikom in organizacijam, ki se trudijo za učinkovito varstvo narave na lokalni ravni.

Nove ornitološke skupine na Kitajskem
Ob podpori BirdLife partnerja Hong Kong Birdwatching Society se na Kitajskem vzpostavljajo nove ornitološke naravovarstvene in raziskovalne skupine. Člani teh skupin ohranjanje narave aktivno vključujejo v izobraževalne programe lokalnih šol. Rezultat dela v šolah in lokalnih skupnostih v bližini znanih območij z redkimi vrstami je povečanje osveščenosti in s tem tudi prispevek k učinkovitejši pravni zaščiti teh območij, ki so jo sprejele lokalne oblasti.
foto: arhiv BirdLife International

The Zululand Birding Route, prvi projekt organizacije BirdLife South Africa na tem področju, je za potrebe naravi prijaznega ornitološkega turizma usposobil več kot 40 lokalnih vodnikov, ki lahko s tem zaslužijo do 10.000 dolarjev letno. Večina vodnikov prihaja iz območij, kjer je povprečen leten prihodek na prebivalca manj kot 845 dolarjev. Domačini, vključeni v projekt, lahko torej preskrbijo svoje družine in prispevajo k lokalni ekonomiji.
foto: Duncan Pritchard