Pripombe DOPPS na predlog Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je konec februarja 2023 javno razgrnilo predlog Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 (dalje PUN). Oblikovalo ga je skupaj z Zavodom RS za varstvo narave ob sodelovanju strokovnjakov za vrste in habitatne tipe ter drugimi deležniki.

Vodomec. Foto: Jure Novak

PUN je izjemno pomemben dokument, saj za prihodnjih pet let določa, kako naj bi se upravljalo z območji Natura 2000 – s katerimi ukrepi bomo dosegali številčne cilje, postavljene za vsako vrsto in habitatni tip na vsakem območju Natura 2000, katera institucija je odgovorna za izvajanje ter kateri so viri financiranja. Določa tudi, katere vrste in habitatni tipi so prioriteta za izvajanje projektov ter potrebne monitoringe in raziskave.

Pri pripravi PUN je sicer sodeloval tudi DOPPS, vendar pa se številni ukrepi in cilji v verziji, dani v javno razgrnitev, razlikujejo od naših predlogov.

Zato smo pripravili seznam pripomb in jih 24. marca poslali na MNVP. Podprte so z izsledki naših monitoringov in ekoloških raziskav. MNVP pozivamo, da jih upošteva in na ta način izboljša kvaliteto PUN ter s tem tudi varstvo biodiverzitete v območjih Natura 2000.

Dokument s pripombami na predlog Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028 najdete spodaj. 

 

Zapuščina požara na Krasu: priložnost za obnovo tradicionalne kraške kulturne krajine in njene izjemne biotske raznovrstnosti

Požar, ki se je v letošnjem poletju razplamtel na Goriškem Krasu, je za seboj nedvomno pustil veliko opustošenje. Kraška krajina je dramatično spremenila svojo podobo, saj je pogorelo 2902 hektarjev gozda, za katerim so v veliki meri ostala le še osmojena debla in gola tla.

Požar na Krasu. Foto: Simon Kovačič

Požarišče je s svojo podobo, kakršnih v Sloveniji nismo prav vajeni, klicalo po aktivni obnovi opustošene narave in ozelenitvi krajine. To naj bi – tako v strokovnem načrtu sanacije požarišča, ki ga je skladno s pristojnostjo pripravil Zavod za gozdove Slovenije, dosegli s ponovnim pogozdovanjem.

Predlog dokumenta z naslovom »Načrt sanacije gozdov, poškodovanih v požaru Goriški Kras« je bil med 15.11. in 13.12.2022 tudi javno razgrnjen in omogočeno je bilo podajanje pripomb. Na DOPPS-u smo predlog skrbno preučili in zavzeli stališče, da sanacija požarišča, kot je predvidena v načrtu, pomeni korak vstran na poti do ciljev ohranjanja narave, ki izhajajo iz varstvenega statusa območja Natura 2000.

Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo zato posredovali pripombe na razgrnjeni dokument, s katerimi opozarjamo na odstopanje od nacionalnih zavez ohranjanja narave na Krasu ter hkrati na edinstveno priložnost za obnovo tradicionalne kraške kulturne krajine z njeno izjemno biotsko raznovrstnostjo.