Črete

Velikost: 17,0 km2

foto: Alen Ploj

 

Opis območja

Območje sestavljata dva disjunktna dela, in sicer Rački ribniki z akumulacijo Požeg ter zadrževalnik Medvedce pri Pragerskem. Rački ribniki in Požeg so od leta 1992 zavarovani kot krajinski park. Večji del zadrževalnika Medvedce je od leta 1993 potopljen, v njem deluje ribogojnica. Vodne površine območja so bogato porasle z vodnimi rastlinami, med katerimi so tudi v slovenskem merilu redke in ogrožene vrste (npr. ščitolistna močvirka Nymphoides peltata, štiriperesna marzilka Marsilea quadrifolia, vodni orešek Trapa natans). Del območja predstavljajo gozdni otoki, njive ter travniki, med katerimi je močvirnih ostalo le še za vzorec. Za vodne ptice so velikega pomena obsežni sestoji navadnega trsta, širokolistnega rogoza, različnih šašev ter mokrotni travniki s trstikasto stožko.

Kvalifikacijske vrste ptic

Kvalifikacijskih vrst ptic je 26. Od tega jih deset izpolnjuje katerega od kriterijev C, ki so pomembni za opredelitev Natura 2000 območij za ptice (SPA). Tukaj gnezdi večji del slovenske populacije kostanjevke Aythya nyroca ter pomembno število čapljic Ixobrychus minutus in grahastih tukalic Porzana porzana. Kostanjevke se na območju po končani gnezditvi tudi golijo. Na selitvi se tod ustavlja veliko število rjavih Circus aeruginosus in pepelastih lunjev C. cyaneus, ribjih orlov Pandion haliaeetus, velikih belih čapelj Casmerodius albus, žerjavov Grus grus in velikih škurhov Numenius arquata. V gozdnih otokih gnezdita belorepec Haliaeetus albicilla in črni škarnik Milvus migrans.

Grožnje

Območje ogrožajo neustrezen nivo vode, požiganje obvodne vegetacije, lov, intenzifikacija kmetijstva, sečnja v gozdnih otokih in zaraščanje preostalih močvirnih travnikov. Lov ptic je v Krajinskem parku Rački ribniki-Požeg povsem prepovedan. Na zadrževalniku Medvedce in v pasu 250 m okoli njega je za obdobje 2011-2020 lov na mlakarico prepovedan med 15. 1. in 1. 12., predvsem zaradi velikega pomena območja za goleče se kostanjevke in seleče se vodne ptice. Lov na obeh območjih se občasno kljub temu izvaja.

Povezave

Spletna stran Krajinskega parka Rački ribniki – Požeg.

BORDJAN, D. (2013):
Kostanjevka Aythya nyroca. Str. 30-38.
V: Denac, K., L. Božič, T. Mihelič, D. Denac, P. Kmecl, J. Figelj & D. Bordjan: Monitoring populacij izbranih vrst ptic – popisi gnezdilk 2012 in 2013. Poročilo.
DOPPS, Ljubljana.

DENAC, K. (2013):
Grahasta tukalica Porzana porzana. Str. 202-205.
V: Denac, K., L. Božič, T. Mihelič, D. Denac, P. Kmecl, J. Figelj & D. Bordjan: Monitoring populacij izbranih vrst ptic – popisi gnezdilk 2012 in 2013. Poročilo.
DOPPS, Ljubljana.

BORDJAN, D. (2011):
Kostanjevka Aythya nyroca. Str. 18-24.
V: Denac, K., T. Mihelič, D. Denac, L. Božič, P. Kmecl & D. Bordjan: Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Popisi gnezdilk spomladi 2011 in povzetek popisov v obdobju 2010-2011. Končno poročilo. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor.
DOPPS, Ljubljana.

BORDJAN, D. (2010):
Kostanjevka Aythya nyroca. Str. 20-25.
V: Denac, K., L. Božič, B. Rubinić, D. Denac, T. Mihelič, P. Kmecl & D. Bordjan: Monitoring populacij izbranih vrst ptic. Popisi gnezdilk in spremljanje preleta ujed spomladi 2010. Delno poročilo. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. DOPPS, Ljubljana

DOPPS (2009):
Medvedce. Tematska številka.
Acrocephalus 30 (141/142/143).

BORDJAN, D. (2006):
Dinamika pojavljanja velikega škurha Numenius arquata na zadrževalniku Medvedce (SV Slovenija) med leti 2002 in 2005.
Acrocephalus 27 (130/131): 131–137.

Tabela kvalifikacijskih vrst na IBA Črete.

Slovensko ime vrste Latinsko ime vrste Populacija Sezona Obdobje Kriterij IBA
kostanjevka Aythya nyroca 100-200 osebkov selitev 2007-2010 A1, C1
kostanjevka Aythya nyroca 10-20 parov gnezditev 2007-2010 B2, C6
velika bela čaplja Casmerodius albus 450-500 osebkov selitev 2008-2010 B1i, C2
velika bela čaplja Casmerodius albus 65-180 osebkov prezimovanje 2008-2010 C6
rjavi lunj Circus aeruginosus 260-1700 osebkov selitev 2009-2011 C6
pepelasti lunj Circus cyaneus 190-390 osebkov selitev 2002-2011 C6
žerjav Grus grus 500-1000 osebkov selitev 2002-2011 B1i, C2, C6
čapljica Ixobrychus minutus 5-13 parov gnezditev 2002-2010 C6
črni škarnik Milvus migrans 2-3 pari gnezditev 2001-2010 C6
veliki škurh Numenius arquata 50-200 osebkov selitev 2002-2010 A1, C1
ribji orel Pandion haliaetus 50-130 osebkov selitev 2009-2011 C6
grahasta tukalica Porzana porzana 5-15 parov gnezditev 2002-2009 C6
rakar Acrocephalus arundinaceus 10-25 parov gnezditev 2002-2009 D4
reglja Anas querquedula 5-10 parov gnezditev 2002-2011 D4
konopnica Anas strepera 5-13 parov gnezditev 2002-2011 D4
sivka Aythya ferina 50-90 parov gnezditev 2006-2011 D4
čopasta črnica Aythya fuligula 15-55 parov gnezditev 2002-2011 D4
rjava čaplja Ardea purpurea 30-50 osebkov selitev 2002-2008 D3
črna čigra Chlidonias niger 250-750 osebkov selitev 2008-2010 D3
rečni galeb Chroicocephalus ridibundus 2000-6200 osebkov selitev 2006-2011 D4
pepelasti lunj Circus cyaneus 1-12 osebkov prezimovanje 2002-2011 D3
močvirski lunj Circus pygargus 30-100 osebkov selitev 2010-2011 D3
belorepec Haliaeetus albicilla 1-2 para gnezditev 2002-2011 D1
rjavi srakoper Lanius collurio 50-150 parov gnezditev 2002-2010 D2
togotnik Philomachus pugnax 220-910 osebkov selitev 2002-2010 D3
mala tukalica Porzana parva 2-5 parov gnezditev 2007-2009 D1
mokož Rallus aquaticus 5-10 parov gnezditev 2007-2009 D4
močvirski martinec Tringa glareola 250-670 osebkov selitev 2008-2010 D3
priba Vanellus vanellus 20-40 parov gnezditev 2000-2010 D4
priba Vanellus vanellus 3500-7500 osebkov selitev 2000-2010 D4