Karavanke

Velikost: 60,8 km2

foto: Borut Rubinić

 

Opis območja

Karavanke so okoli 120 kilometrov dolga gorska veriga na meji med Slovenijo in Avstrijo. IBA pokriva njihov zahodni del med pogorjem Košute in Korenskim sedlom, predvsem ovršne grebene s planinami in alpinskimi travišči, skalne stene in nekaj površin ob gozdni meji, poraščenih v glavnem z iglavci. Zaradi delovanja ledenikov in erozije so na območju številne doline in melišča. Najvišji vrh je Stol (2236 m).

Kvalifikacijske vrste ptic

Na območju se pojavlja 10 kvalifikacijskih vrst ptic, značilnih za alpski svet. Planinski vrabec Montifringilla nivalis, planinska pevka Prunella collaris, planinska kavka Pyrrhocorax graculus in skalni plezalček Tichodroma muraria so tipične vrste evrazijskega visokogorskega bioma.

Grožnje

Razpršeni turizem, ki se odvija na grebenih, predstavlja motnjo predvsem za kure. Na planinah se pojavljata dva nasprotna si dejavnika ogrožanja, in sicer ponekod zaraščanje zaradi opuščanja paše, drugod pa prevelika intenziteta paše, ki se kaže v točkovni evtrofikaciji, eroziji in zaraščanju z nitrofilnimi vrstami rastlin. Potencialna nevarnost so zamisli o postavitvi vetrnih elektrarn na grebenih, kjer je lovni habitat planinskega orla.

Povezave

Projekt »karavanke@prihodnost EU« (OP SI-AT 2007-2013).

Geopark Karavanke.

MIHELIČ, T. (2010):
Koconoge kure in sove na izbranih območjih Karavank (Jelendol, Španov vrh, Završnica, Zelenica). Končno poročilo.
DOPPS, Ljubljana.

Tabela kvalifikacijskih vrst na IBA Karavanke.

Slovensko ime vrste Latinsko ime vrste Populacija Sezona Obdobje Kriterij IBA
planinski vrabec Montifringilla nivalis 30-50 parov G 2002-2010 A3
planinska pevka Prunella collaris 150-300 parov G 2002-2010 A3
planinska kavka Pyrrhocorax graculus 50-100 parov G 2002-2010 A3
skalni plezalček Tichodroma muraria 20-30 parov G 2002-2010 A3
komatar Turdus torquatus 300-600 parov G 2002-2010 B3
belka Lagopus muta 30-50 parov G 2002-2010 C6
ruševec Tetrao tetrix 150-250 parov G 2002-2010 C6
planinski orel Aquila chrysaetos 4-5 parov G 2002-2010 D1
triprsti detel Picoides tridactylus 15-25 parov G 2002-2010 D1
kupčar Oenanthe oenanthe 20-50 parov G 2002-2010 D4