Pomurska sekcija

Pomurska sekcija

Pomursko sekcijo smo člani DOPPS iz Prlekije in Prekmurja ustanovili leta 2009 v Beltincih. Poleg ozaveščanja splošne javnosti o pticah so naše glavne aktivnosti posvečene varovanju ptic in njihovih življenjskih prostorov na tem območju.

Reka Mura je pomembna vodna žila Pomurja in življenjsko okolje za številne rastline in živali. V njenem porečju redno popisujemo ptice in tako spremljamo stanje te za ohranjanje narave zelo pomembne reke.

S prostovoljnimi akcijami smo aktivni tudi na Goričkem, kjer nameščamo in vzdržujemo gnezdilnice za ogrožene vrste ptic, kosimo travnike in sodelujemo pri raziskavah ogroženih gnezdilk, kot sta veliki skovik in smrdokavra.

Tekom leta v večjih pomurskih mestih pripravimo številne promocijske in izobraževalne aktivnosti, kot so predavanja, predstavitve društva na stojnicah in izleti. Pomembno je tudi izobraževanje mladih, zato vsako jesen za osnovnošolce organiziramo Pomurski ornitološki vikend.

Kontakt
Gregor Domanjko, predsednik sekcije
E-pošta: gregor.domanjko@gmail.com
Telefon: 031 340 399

Daša Donša, podpredsednica sekcije
E-pošta: dasa.donsa@gmail.com
Telefon: 051 416 868

Forum sekcije: pomurska-sekcija-dopps@googlegroups.com (za pridružitev kontaktirajte predsednika sekcije)

Osnovnošolce poleg opazovanja ptic spoznavamo z različnimi raziskovalnimi metodami, ki jih uporabljamo v ornitologiji. Na enem izmed Pomurskih ornitoloških vikendov smo tako skupaj določevali kosti plena v izbljuvkih ptic. foto: Gregor Domanjko

Člani sekcije v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti organiziramo tri tematska predavanja na leto. foto: Gregor Domanjko

Skupaj z zaposlenimi na Elektro Maribor PE Murska Sobota in Krajinskega parka Goričko koordiniramo namestitev gnezdilnega podstavka za belo štorkljo v Hodošu. V zadnjih petih letih smo jih na območju Pomurja namestili 15.foto: Gregor Domanjko

Na gregorjevo v mestnih parkih v Murski Soboti, Ljutomeru in Radencih vsako leto organiziramo akcijo spoznavanja ptic ali Ptički se ženijo, kjer obiskovalce seznanimo z vrstno pestrostjo ptic pri nas. foto: Gregor Domanjko

V letu 2013 smo v Nuskovi postavili 24 lovilnih prež za zlatovranko. Skupaj s košnjo travnikov in nameščanjem dodatnih gnezdilnic tako izboljšujemo življenjske pogoje za to vrsto pri nas. V Sloveniji je namreč zlatovranka zadnjič gnezdila leta 2005, vendar pa je bila na Goričkem nedavno ponovno opažena. foto: Gregor Domanjko

Aktivnosti sekcije

Aktivnosti sekcije v letu 2014

Predsednik: Gregor Domanjko, podpredsednik: Robi Gjergjek

Za ljubitelje ptic in širšo javnost smo člani Pomurske sekcije v 2014 izvedli tri predavanja in 17 ornitoloških izletov ob Muri, na Goričkem, na Pohorju, v mestnih parkih in ob večjih vodnih površinah v Pomurju. V Veržeju in okolici smo za 20 otrok od 5. do 9. razreda uspešno izpeljali 4. Pomurski ornitološki vikend ter dva naravoslovna dneva.

Delo društva in aktivnosti smo predstavili na predbožični stojnici ter sejmu nevladnih organizacij v Murski Soboti, na sejmu Pannonian BirdExperience v narodnem parku Neusidlersee v Avstriji in na kmetijsko živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Marca, v času, ko se »ptički ženijo« smo obiskovalce vodili po mestnih parkih v Murski Soboti, Ljutomeru in Radencih.

Leto smo zaključili namestitvijo gnezdilnih podstavkov za belo štorkljo in z delavnico za izdelavo gnezdilnic za smrdokavre.

foto1,

Za zlatovranke v Ledavski dolini smo namestili dodatne gnezdilnice in lesene drogove, iz katerih ptice lovijo. Ukrepi so se izkazali za pravilne, saj so pripomogli, da je par zlatovrank v eni izmed teh gnezdilnic prvič po devetih letih v Sloveniji ponovno gnezdil in uspešno speljal pet mladičkov.foto: Robi Gjergjek

Aktivnosti sekcije v letu 2013

Predsednik: Gregor Domanjko, podpredsednik: Robi Gjergjek

Člani Pomurske sekcije smo od januarja do decembra organizirali 14 ornitoloških izletov ter štiri predavanja za splošno javnost in eno za osnovnošolske otroke.

Delo društva in naše aktivnosti smo predstavljali na različnih sejmih doma in v tujini, kot sta Kmetijsko-živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni in sejem Pannonian BirdExperience v narodnem parku Nežidersko jezero v Avstriji. V marcu smo na gregorjevo obiskovalce vodili po mestnih parkih v Murski Soboti, Ljutomeru in Radencih.

foto1,

V letu 2013 smo nadaljevali z namestitvijo gnezdilnih podstavkov za belo štorkljo, sodelovali pri popisih smrdokavre in velikega skovika na Goričkem ter s popisom črne štorklje ob Muri. Za zlatovranko smo namestili lovilne preže in gnezdilnice ter pokosili ekstenzivne travnike. Leto smo zaključili s stiskanjem soka iz goričkih jabolk iz visokodebelnih sadovnjakov in delavnicama izdelave gnezdilnic ter krmilnic. foto: Gregor Domanjko

Aktivnosti sekcije v letu 2012

Predsednik: Željko Šalamun, podpredsednica: Monika Podgorelec

Člani pomurske sekcije smo leto pričeli z januarskim štetjem vodnih ptic, aprila in maja pa smo na Goričkem v okviru projekta Upkač izpeljali dva skupinska popisa ptic ter pomagali pri nameščanju gnezdilnic za smrdokavro in velikega skovika. Spomladi smo pregledali gnezdilnice za pegasto sovo in izdelali gnezdilnice za ptice pevke.

Na gregorjevo smo pripravili stojnice v Murski Soboti, Lendavi in Ljutomeru. Obiskovalce smo popeljali tudi na izlete v bližnjo okolico. Širši javnosti so bili namenjeni izleti v mestni park Murska Sobota in redna društvena predavanja v mestni knjižnici.

Oktobra smo v Veliki Polani organizirali 2. raziskovalni vikend za pomurske osnovnošolce, na katerem so mladi spoznavali ptice v okolici šole, posvetili pa so se tudi sovam. Svoje delo so predstavili na zaključni prireditvi v obliki plakatov in kratke predstavitve svojega dela.

Člani pomurske sekcije smo to leto organizirali tudi 4. Ptičarijado ki je potekala na Goričkem in se lahko pohvali z največjim številom udeležencev (37 tekmovalcev) in opaženih vrst ptic (106) doslej.

Novembra smo izvolili novo vodstvo sekcije, in sicer Gregorja Domanjka za predsednika in Robija Gjergjeka za podpredsednika.

foto1, Gregor Domanjko

Mnogo aktivnosti pomurske sekcije je bilo leta 2012 namenjenih prav našim članom. Med njimi velja še posebej omeniti tečaj prepoznavanja ptičjega petja, na katerem so udeleženci šestih teoretičnih delavnic svoje pridobljeno znanje preizkusili na sedmih izletih po različnih krajih v Pomurju. Člani smo obiskali tudi kolonijo čebelarjev na Madžarskem in jezero Balaton ter si med spustom po reki Muri ogledali ptičji svet. foto: Gregor Domanjko

Aktivnosti sekcije v letu 2011

Predsednik: Željko Šalamun, podpredsednica: Monika Podgorelec

V tem letu smo veliko truda vložili v izobraževanje mladih. V sodelovanju z društvom Jarica smo že decembra 2010 začeli z aktivnostmi v projektu Pri nas na vrtu, v okviru katerega smo v letu 2011 na 13 pomurskih šolah izvedli naravoslovne in tehnične dni. Na teh srečanjih smo skupaj z učenci izdelali in namestili nadomestna domovanja za različne živali, ki živijo na vrtovih.

Za širšo javnost smo na gregorjevo pripravili stojnice in izlete v večjih pomurskih mestih, svoje delo pa smo predstavili tudi na stojnicah na božičnem sejmu v Murski Soboti in v Veliki Polani na Štorkljini tržnici, ki je sledila Srečanju mladih ornitologov Slovenije.

Za člane in druge ljubitelje ptic smo vodili izlete po ornitološko zanimivih območjih v Pomurju ter organizirali redna predavanja v mestni knjižnici v Murski Soboti. Članom so bile namenjene tudi dodatne aktivnosti, kot so vodeni izlet na Kraški rob in v naravni rezervat Škocjanski zatok pri Kopru, izdelava gnezdilnic in krmilnic ter spust po reki Muri.

Redno smo izvajali tudi popise, kot so zimsko štetje vodnih ptic, monitoring ptic na SPA in popis velikega srakoperja. Preverili smo nameščene gnezdilnice za zlatovranko, pegasto sovo in kavko. Z namenom, da bi omogočili gnezditev navadnim čigram, smo ponovno očistili otok na Gajševskem jezeru.

foto1, Barbara Vidmar

Aprila smo za pomurske osnovnošolce organizirali raziskovalni vikend Gozdne ptice Bukovnica, na katerem so mladi spoznali nekatere gozdne vrste ptic in različne metode njihovega popisovanja. Sodelovali smo tudi na Ornitološki šoli za učitelje v Lendavi ter vse leto pomagali učiteljem na osnovnih šolah. foto: Barbara Vidmar

Aktivnosti sekcije v letu 2010

Predsednik: Željko Šalamun, podpredsednica: Monika Podgorelec

Leto smo začeli z vsakoletnim zimskim popisom vodnih ptic. Pozimi smo očistili vejevje z otoka na Gajševskem jezeru ter ga pripravili za gnezdenje navadne čigre. V Črenšovcih smo namestili gnezdilnice za kavke, saj so zaradi obnove cerkve izgubile gnezdišča. V začetku leta smo izdelovali tudi gnezdilnice za male ptice pevke.

V sodelovanju z Društvom mladih iz Lesičnega smo spomladi organizirali popis velike uharice na Kozjanskem, ki so se ga udeležili člani iz cele Slovenije. Opravili smo tudi popise za različne monitoringe (FBI, SPA), s katerimi spremljamo stanje ptic v Sloveniji. Junija smo v sodelovanju z Javnim zavodom Krajinski park Goričko pomagali pri kontroli gnezdilnic za zlatovranko in čuka v Krajinskem parku Goričko ter sodelovali pri izvedbi mladinskega ornitološkega tabora v Gradu na Goričkem. Konec leta smo v večini Pomurja popisali velikega srakoperja.

Tekom leta smo organizirali več izobraževalnih srečanj za člane sekcije. V zimskem in jesenskem času smo pripravili predavanja v knjižnici v Murski Soboti, spomladi izlete na različne kraje v Pomurju, poleg tega pa smo se podali tudi na nočni izlet v park Örseg na Madžarskem.

foto1, Robi Bertalanič

Jeseni smo organizirali delavnico izdelovanja lojnih pogač in krmilnic za ptice za šolarje OŠ Cankova ter za občane tega kraja pripravili predavanje o pticah. Lojne pogače in krmilnice smo ponudili tudi ljubiteljem ptic na stojnicah na Cankovi in v Murski Soboti. Decembra smo pričeli z izobraževalnimi dejavnostmi za šole v projektu Pri nas na vrtu, pri katerem sodelujemo skupaj z društvom Jarica iz Prekmurja. foto: Robi Bertalanič

Aktivnosti sekcije v letu 2009

Predsednik: Željko Šalamun, podpredsednica: Monika Podgorelec

foto1, Kristjan Malačič

11. decembra smo ustanovili pomursko sekcijo, ki je že peta regionalna sekcija DOPPS v Sloveniji. Na ustanovnem srečanju v Beltincih, kjer se je zbralo več kot 30 ljubiteljev ptic, smo predstavili letni načrt ter pravilnik delovanja sekcije. Postavili smo si tri enakovredne cilje: ozaveščanje in obveščanje javnosti o delu članov sekcije, delo z mladimi in varstvo narave. To bomo uresničevali z izleti, predavanji, različnimi akcijami in objavami v medijih. Predstavili pa smo tudi uradno stališče DOPPS do hidroelektrarn na reki Muri. foto: Kristjan Malačič