Status stranskega udeleženca podeljen

V začetku meseca smo na društvo z Upravnega sodišča prejel sodbo, s katero je sodišče razveljavilo odločitev Ministrstva za okolje in prostor (MOP), da DOPPS nima pravice sodelovati kot stranski udeleženec v upravnem postopku celovite presoje vplivov načrtovane hidroelektrarne Hrastje-Mota na okolje. Tokrat Ministrstvo za okolje in prostor po navodilih sodišča popravlja napako iz lanskega leta.

DOPPS je vlogo za udeležbo v postopku posredoval na MOP 1.6.2015. Na MOPu so vlogo ignorirali več kot pol leta. Šele po številnih posredovanjih so januarja lani izdali sklep, s katerim pa so DOPPSu udeležbo v postopku zavrnili.

Zoper sporni sklep MOPa je DOPPS 15.1.2016 vložili tožbo na Upravno sodišče. Sodišče je s sodbo z dne 5.1.2017 presodilo, da je bilo ravnanje MOPa nezakonito in ministrstvu naložilo, da DOPPSu z odločbo prizna položaj stranskega udeleženca v postopku CPVO.

MOP je s sklepom z dne 16.1.2017 DOPPSu priznal status stranskega udeleženca v postopku celovite presoje vplivov na okolje za plan – Državni prostorski načrt za HE Hrastje Mota na Muri.

Sklep MOP, 16.1.2017 (pdf)

2017_9_1_ciconia_nigra_web_-milancerar

MOP nezakonito preprečuje DOPPSu sodelovanje v postopku presoje vplivov HE na Muri na okolje

Odvetnik Tomaž Petrovič, ki zastopa DOPPS, je z Upravnega sodišča prejel sodbo, s katero je sodišče razveljavilo odločitev Ministrstva za okolje in prostor (MOP), da DOPPS nima pravice sodelovati kot stranski udeleženec v upravnem postopku celovite presoje vplivov načrtovane hidroelektrarne Hrastje-Mota na okolje.

2017_9_1_ciconia_nigra_web_-milancerar

Na MOP poteka postopek celovite presoje vplivov (CPVO) načrtovane hidroelektrarne Hrastje-Mota na okolje. Elektrarna je načrtovana na reki Muri, ki je največja slovenska reka brez velikih energetskih in drugih za naravo najbolj uničujočih objektov, in ena zadnjih ohranjenih velikih nižinskih rek sploh. To je območje z visoko biodiverziteto in vrhunsko območje ohranjene narave.

V DOPPSu smo zaskrbljeni zaradi načrtov o izgradnji hidroelektrarn na Muri. Bojimo se, da bi to pomenilo obsežno razvrednotenje enkratnega rečnega ekosistema z razvejanimi rečnimi rokavi, mrtvicami in poplavnimi gozdovi. Bojimo se tudi, da bi poseg pomenil veliko grožnjo mednarodno pomembnim populacijam ptic na območju.

Zato smo že leta 2009 odgovorne pozvali:

  • da skrbno pretehtajo, če je hidroelektrarne sploh mogoče zgraditi brez prekomerne škode za naravo
  • da nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom narave, vključijo v najzgodnejše faze načrtovanja projekta in presojanje njegovih vplivov na naravo
  • da vse postopke vodijo transparentno in družbeno odgovorno.

Na DOPPSu razočarano ugotavljamo, da smo pri MOPu naleteli na gluha ušesa. Ne le, da se za naš poziv ne menijo, pač pa zavestno nezakonito preprečujejo sodelovanje nevladnim organizacijam v postopku CPVO. DOPPS je vlogo za udeležbo v postopku posredoval na MOP 1.6.2015. Na MOPu so vlogo ignorirali več kot pol leta. Šele po številnih posredovanjih so januarja lani izdali sklep, s katerim pa so DOPPSu udeležbo v postopku zavrnili.

Nezakoniti sklep je pripravil podsekretar Jure Likar, podpisala pa ga je ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.
Zoper sporni sklep MOPa je DOPPS potem vložili tožbo na Upravno sodišče. Sodišče je z omenjeno sodbo presodilo, da je bilo ravnanje MOPa nezakonito in ministrstvu naložilo, da DOPPSu z odločbo prizna položaj stranskega udeleženca v postopku CPVO. Odločbo pričakujemo v tednu ali dveh.

Rudolf Tekavčič, predsednik DOPPS: »Umeščanje hidroelektrarne na reko Muro je okoljsko in strokovno zelo občutljivo vprašanje. S tem ko ministrstvo samovoljno in nezakonito onemogoča civilni družbi njeno nadzorno funkcijo, investitorju dela medvedjo uslugo. Porajajo se dvomi, če od ministrstva sploh še lako pričakujemo transparentno in pošteno odločanje v tej zadevi«

Na DOPPSu se z zaskrbljenostjo sprašujemo, če se ne ponavlja nesrečni primer Volovja reber. Tudi primer Volovja reber se je začel z nezakonitim preprečevanjem sodelovanja civilne družbe v postopkih presojanja vplivov načrtovanih vetrnic na okolje. Z nestrokovnimi in nezakonitimi odločitvami so takrat okoljsko ministrstvo in organi v njegovi sestavi investitorju povzročili desetletno zamudo in milijonske nepotrebne stroške.

Zahteva za vključitev v upravne postopke povezane s CPVO za HE Hrastje-Mota na Muri

V ponedeljek, 1. junija 2015, smo na društvu vložili zahtevo za vključitev stranskega udeleženca v upravne postopke povezane s celovito presojo vplivov na okolje (CPVO) za hidroelektrarno Hrastje-Mota na reki Muri. Seznanjeni smo namreč, da je za omenjeno elektrarno, ki je v celoti načrtovana na območju Natura 2000 Mura, v teku priprava Državnega prostorskega načrta.

V DOPPS smo v zvezi s tem Ministrstvu za okolje in prostor že 28. 12. 2009 poslali podobno zahtevo za vključitev stranskega udeleženca v upravni postopek, a so nam na ministrstvu z dopisom z dne 8. 1. 2010 odgovorili, da se postopek CPVO še ni začel in da nas bodo, če se bo tak postopek začel, o tem obvestili ter nas kot stranskega udeleženca vključili v upravni postopek.

Ugotavljamo, da se na ministrstvu te obljube iz omenjenega dopisa niso držali, saj sklepa o vključitvi v postopek zaenkrat nismo prejeli. Zato smo v tem tednu ponovno poslali zahtevo za vključitev našega društva kot stranskega udeleženca v vse upravne postopke povezane s celovito presojo vplivov na okolje za hidroelektrarno Hrastje-Mota na Muri.

Dopis DOPPS na Ministrstvo za okolje in prostor, 1. 6. 2015 (pdf)

Stališče DOPPS o hidroelektrarnah na Muri

V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) pozorno spremljamo postopke umeščanja hidroelektrarn na reki Muri. Prizadevanja za večjo rabo obnovljivih virov energije pozdravljamo, vendar poudarjamo, da je pri tem treba iskati ravnotežje z ohranjanjem najdragocenejše narave.

Upoštevati je treba vse predpise in načela umeščanja v prostor ter opustiti načrtovane posege, pri katerih se prekomernim škodljivim vplivom na naravo ni mogoče izogniti. Uničevanje narave se v končni fazi manifestira v degradaciji ekosistemskih storitev, od katerih je odvisna celotna družba.

Glede na slovenske in tuje izkušnje menimo, da klasične zajezitvene elektrarne na Muri z akumulacijskim jezerom in nasipi ni mogoče zgraditi brez prekomernega škodljivega vpliva na naravo. Narava reke Mure, njenih rečnih rokavov, mrtvic, poplavnega gozda in drugih življenjskih prostorov je izjemna in neponovljiva tako v nacionalnem kot mednarodnem merilu. Kot takšna je bila prepoznana s strani države kot temelj za ustanovitev slovenskega dela bodočega čezmejnega Biosfernega rezervata Mura-Drava-Donava, ki predstavlja sodobno, trajnostno in gospodarsko najboljšo priložnost za prihodnji razvoja Pomurja.

V DOPPS bomo z vključevanjem v vse faze postopkov konstruktivno sodelovali z organi Republike Slovenije in vsemi drugimi deležniki. Po svojih najboljših močeh bomo prispevali k iskanju takšnih rešitev, ki naravi Mure ne bi prekomerno škodovale. Kot skrbnik javnega interesa ohranjanja narave pa bomo bdeli nad tem, da se identificirajo in opustijo posegi, ki bi izjemno naravno dediščine reke Mure prekomerno prizadeli.

Stališče DOPPS do HE na Muri (pdf)