2012

Monitoring ptic v parku Škocjanske jame: metodologija, izvedba podpisa in ocena varstvenega stanja

Avtorja: Jernej Figelj, Primož Kmecl
Datum: december 2012
Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame
Priporočeno citiranje: FIGELJ, J. & KMECL, P. (2012): Monitoring ptic v parku Škocjanske jame: metodologija, izvedba podpisa in ocena varstvenega stanja. Končno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Triletni monitoring kozače Strix uralensis in koconogega čuka Aegolius funereus v gnezdilnicah na Jelovici

Avtorja: Tomaž Mihelič, Al Vrezec
Datum: november 201
Naročnik: Zavod RS za varstvo narave
Priporočeno citiranje: MIHELIČ, T. & VREZEC, A. (2012): Triletni monitoring kozače Strix uralensis in koconogega čuka Aegolius funereus v gnezdilnicah na Jelovici. Zaključno poročilo. – DOPPS, NIB, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Kazalec »Ptice kmetijske krajine«

Avtor: Primož Kmecl
Datum: november 2012
Naročnik: Agencija RS za okolje
Priporočeno citiranje: KMECL, P. (2012): Kazalec »Ptice kmetijske krajine«. Končno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)
Poročilo je objavljeno na povezavi http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=493.


Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2012

Avtorja: Primož Kmecl, Jernej Figelj
Datum: november 2012
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS
Priporočeno citiranje: KMECL, P. & FIGELJ, J. (2012): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2012. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Karta občutljivih območij za ptice za umeščanja vetrnih elektrarn v Sloveniji

Avtorji: Dejan Bordjan, Tomaž Jančar, Tomaž Mihelič
Datum: oktober 2012
Priporočeno citiranje: BORDJAN, D., JANČAR, T. & MIHELIČ, T., (2012): Karta občutljivih območij za ptice za umeščanja vetrnih elektrarn v Sloveniji. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)
Priloga k poročilu (zip)


Monitoring učinkov vodnogospodarskih vzdrževalnih del na stanje izbranih varovanih vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava med Malečnikom in Duplekom – gnezdilke rečne struge – končno poročilo

Avtorja: Damijan Denac, Luka Božič
Datum: oktober 2012
Naročnik: Vodnogospodarski biro Maribor, d.o.o.
Financer: Ministrstvo za okolje in prostor RS
Priporočeno citiranje: DENAC, D. & BOŽIČ, L. (2012): Monitoring učinkov vodnogospodarskih vzdrževalnih del na stanje izbranih varovanih vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava med Malečnikom in Duplekom – gnezdilke rečne struge. Končno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo, 1. del (pdf)
Poročilo, 2. del (pdf)


Poročilo o označenih osebkih zavarovanih vrst v okviru OP SI-HU 2007-2013, projekt UPKAČ v letu 2012 za Agencijo RS za okolje

Avtorica: Katarina Denac
Datum: avgust 2012
Priporočeno citiranje: DENAC, K. (2012): Poročilo o označenih osebkih zavarovanih vrst v okviru OP SI-HU 2007-2013, projekt UPKAČ v letu 2012 za Agencijo RS za okolje. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Veliki skovik Otus scops na Goričkem

Avtorica: Katarina Denac
Datum: avgust 2012
Finacerja: Evropski sklad za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS
Priporočeno citiranje: DENAC, K. (2012): Veliki skovik na Goričkem v letu 2012 – poročilo za spletno stran projekta Upkač, SI-HU OP 2007–2013. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring divjega petelina na rastiščih na območju Jelovice v letu 2011

Avtor: Tomaž Mihelič
Datum: junij 2012
Naročnik: Zavod RS za varstvo narave
Priporočeno citiranje: MIHELIČ, T. (2012): Monitoring divjega petelina na rastiščih na območju Jelovice v letu 2011. Končno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Popis gozdnega jereba na Jelovici v letu 2011 in analiza populacijskih trendov od leta 2000 naprej

Avtor: Tomaž Mihelič
Datum: april 2012
Naročnik: Zavod RS za varstvo narave
Priporočeno citiranje: MIHELIČ, T. (2012): Popis gozdnega jereba na Jelovici v letu 2011 in analiza populacijskih trendov od leta 2000 naprej. Poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Študija o ekološki sanaciji Ptujskega jezera

Avtorja: Luka Božič, Damijan Denac
Datum: februar 2012
Naročnik: Vodnogospodarski biro Maribor, d.o.o.
Financer: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Priporočeno citiranje: BOŽIČ, L. & DENAC, D. (2012): Študija o ekološki sanaciji Ptujskega jezera. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)